Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja pomoc w gospodarstwie”

W ramach kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Bezpieczne gospodarstwo. Radosne dzieciństwo.”, której tematem jest przeciwdziałanie zagrożeniom, na jakie narażone są dzieci pomagające w pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moja pomoc w gospodarstwie”.

Potrzebne informacje dotyczące konkursu:

CEL – uwrażliwienie wobec problemu: rodziców, opiekunów, dzieci, szkół, samorządów lokalnych;

ADRESACI – dzieci z obszarów wiejskich;

KATEGORIE WIEKOWE:
• dzieci z klas 0 – 3
• dzieci z klas 4 – 6
• gimnazjum (klasy I – III)

ODRĘBNA KATEGORIA – praca zbiorowa

FORMY PRAC KONKURSOWYCH – rysunek, malunek, kolaż, komiks; format prac jest dowolny; bardzo ważne jest dokładne opisanie każdej pracy plastycznej na jej odwrocie przez wykonawcę (imię, nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania, kontakt e-mail);

CZAS TRWANIA – prace nadsyłać można do 31 sierpnia 2008 r. (będzie się liczyć data stempla pocztowego) na adres:
Wydział Komunikacji Społecznej
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00 – 656 Warszawa

JURY - w składzie: 3 dzieci ze szkoły plastycznej, artysta plastyk, przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz po jednym przedstawicielu z Forum Organizacji Pozarządowych kampanii „Bezpieczne gospodarstwo. Radosne dzieciństwo.”;

NAGRODY – w każdej kategorii zostaną wyłonione 3 pierwsze miejsca;

ZAKOŃCZENIE KONKURSU – uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród i wyróżnień wraz z wystawą wszystkich nadesłanych prac nastąpi w drugiej połowie września, w Warszawie. Dokładne informacje, dotyczące daty i miejsca, podane będą w sierpniu br.;

Zapraszamy serdecznie!

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Pani Katarzyna Bednarska: tel. 603 336 221; e-mail: katarzyna.bednarska@brpd.gov.pl

/ MB