„Liczba ofiar pożarów (śmiertelnych i rannych) jest podstawowym i najważniejszym miernikiem bezpieczeństwa pożarowego oraz efektywności działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Od trzydziestu lat rokrocznie w pożarach w Polsce ginie około 500 osób i liczba ta nie maleje. Ochotnicze straże pożarne samodzielnie likwidują od 25% do 30% pożarów. Dostępne badania pokazują, że większość tych ofiar nie żyje już w momencie, gdy ktoś alarmuje podmioty ratownicze. Dlatego aby zmienić ten niekorzystny wskaźnik, musimy zmienić nasze podejście do ratownictwa i zacząć „ratować” ludzi jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia. Tylko w tych państwach, w których wdrożono systemowe rozwiązania w zakresie pożarowej prewencji społecznej, udało się znacząco obniżyć liczbę ofiar pożarów.”

Strategia Florian 2050

  1. Program „Czujka dymu pod każdą strzechą” jest realizowany przez ochotnicze straże pożarne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego na terenach wiejskich, przede wszystkim poprzez zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poszkodowanych w pożarach.
  2. Program jest realizacją Strategii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Florian 2050, Obszar strategiczny 2 Prewencja Społeczna, Cel strategiczny 2.1. ZOSP RP I OSP LIDERAMI PREWENCJI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI, Działanie 2.1.3. Działalność prewencyjna na rzecz zmniejszenia liczby poszkodowanych w pożarach na terenach wiejskich oraz częścią europejskiej kampanii „Smoke Alarms Save Lives” (smokealarmssavelives.eu), prowadzonej przez Europejski Sojusz Bezpieczeństwa Pożarowego (www.europeanfiresafetyalliance.org) i Europejskie Stowarzyszenie Oficerów Pożarnictwa (www.f-e-u.org).
  3. Program może być realizowany przez KAŻDĄ OSP w Polsce. Koordynacją programu zajmuje się Zarząd Główny ZOSP RP poprzez koordynatora krajowego oraz koordynatorów wojewódzkich.
  4. Głównym działaniami w ramach Programu są akcje edukacyjno – profilaktyczne (realne i wirtualne) oraz domowe testy bezpieczeństwa pożarowego, opcjonalnie połączone z montażem czujek dymu w domach mieszkańców.
  5. Wzory materiałów edukacyjnych dostarcza Zarząd Główny ZOSP RP.
  6. Szczegółowe informacje na temat Programu oraz wzory materiałów edukacyjnych dostępne są w dedykowanej zakładce na stronie zosprp.pl.
Krajowy Koordynator Programu
dh Robert Klonowski
INFORMACJA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
ZAINTERESOWANYCH UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE PILOTAŻOWYM PROGRAMU “CZUJKA DYMU POD KAŻDĄ STRZECHĄ”
Zapraszamy ochotnicze straże pożarne do udziału w projekcie pilotażowym programu “Czujka dymu pod każdą strzechą”.
Uwaga! Zgłaszanie OSP do programu wyłącznie poprzez panel zgłoszeniowy: https://testbezpieczenstwa.pl/nowajednostka/

OFICJALNA INAUGURACJA PROGRAMU “CZUJKA DYMU POD KAŻDĄ STRZECHĄ”:
https://zosprp.pl/2023/11/17/europejski-dzien-czujki-dymu/

MATERIAŁY PROMOCYJNE

PARTNERZY PROGRAMU:
European Fire Safety Alliance, Federation of EUropean Fire Officers, Aisko, Kidde