Jak obliczyć i przekazać 1 proc. podatku dla Związku OSP RP w zeznaniu PIT za rok podatkowy 2007

Regulamin ,,Akcji 1 procent dla ZOSP RP"

Pobierz program
PIT 2007 dedykowany dla ZOSP RP

UWAGA ! Program antywirusowany AVAST może sygnalizować fałszywy alarm o wykryciu w instalatorze wirusa/robaka WIN32:Trojan-gen.
Alarm można zignorować. Program przed umieszczeniem na stronie jest sprawdzany programami antywirusowymi AVIRA, NOD32 i MKS-Vir.

Jak obliczyć i przekazać 1 proc. podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w zeznaniu PIT za rok podatkowy 2007.

Nowe zasady przekazywania 1 proc. podatku w rozliczeniu za 2007 rok są zawarte w znowelizowanej ustawie z dnia:

1) 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) art.45 ust. 5c – 5g.

2) 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) art 21 ust. 3a – 3d .

Powyższe ustawy wprowadziły zmiany procedury przekazywania kwoty 1 proc. podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zmiany:

1) upraszczają procedurę przekazania tej darowizny,

2) poszerzają krąg osób, uprawnionych do wspierania organizacji pożytku publicznego (dodatkowo pozyskują prawo do przekazania 1 proc. podatku osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - PIT-28, podatnicy podatku liniowego 19-proc. - PIT-36L oraz uzyskujący dochody z kapitałów pieniężnych - PIT-38).

Przekazanie 1 proc. podatku na rzecz Związku OSP RP za 2007 rok.

1. Aby przekazać 1 proc. podatku, trzeba wypełnić zeznanie roczne: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

2. W zeznaniu należy:

a) obliczyć kwotę podatku należnego: PIT-28 poz. 104, PIT-36 poz. 180, PIT-36L poz. 51, PIT-37 poz. 112, PIT-38 poz. 34,

b) wyliczyć kwotę darowizny, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w rubryce: PIT-28 poz. 138, PIT-36 poz. 314, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 62.

3. W zeznaniu: PIT-28 poz. 136, PIT-36 poz. 312, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 60 należy wpisać nazwę: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - 0000116212: PIT-28 poz. 137, PIT-36 poz. 313, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 61

Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (np. na konkretny cel tj. poprzez dookreślenie OSP, której wpłata dotyczy).

Informacje tą należy umieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w: PIT-28 poz. 135, PIT-36 poz. 311, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 123, PIT-38 poz. 59 (załącznik nr 1).

Powyższe informacje zostaną przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot przesłane Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny w Warszawie.

4. Zeznanie podatkowe za rok 2007 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2008 r. Osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zeznanie podatkowe (PIT-28) składa do dnia 31 stycznia 2008 r.

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – wpłaca pieniądze na rachunek bankowy wskazanej organizacji pożytku publicznego w naszym przypadku na numer konta: 36 1060 0076 0000 3310 0005 7883. Urząd na przekazanie darowizny będzie miał trzy miesiące od upływu terminu dla złożenia rocznego PIT.

6. Minister Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim Nr 99 pozycja 1078 z dnia 28 grudnia 2007 r. wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r. W wymienionym wykazie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony jest na str.72.

7. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 526-025-14-11, siedziba: 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1, nr KRS: 0000116212 zgodnie z prośbą Ministerstwa Finansów podał dnia 25.10.2007 r do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informację na temat rachunku bankowego właściwego do przekazywania zadeklarowanych przez podatników darowizn na rzecz Związku OSP RP. Z dniem 29 listopada 2007 r. tj „Dniem Wydzielenia” Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zmienił bank i stał się klientem Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (integracja Banku Pekao S.A. i Banku BPH SA). O zmianie banku ( nr konta pozostaje bez zmian) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie został poinformowany pismem z dnia 28.12.2007 r. Dane aktualne:

BANK: Bank Pekao S.A. I Mazowieckie Centrum Korporacyjne w Warszawie, NR KONTA: 36 1060 0076 0000 3310 0005 7883.

8. Program do wypełnienia PIT za rok 2007 – z przeznaczeniem kwoty 1% dla ZOSP RP można pobrać na stronie:

http://www.dobry.pl/pliki/ZOSP/pity2007ngsetup_ZOSP.exe.

Przy wypełnianiu PIT kwota 1% ( minimum 10 gr ) zostanie wyliczona przez program jednocześnie automatycznie w poz. „Nazwa OPP” i „Numer KRS” pojawią się dane Związku. Użytkownik nie ma możliwości zmiany nazwy OPP, Nr KRS ani wielkości wyliczonej kwoty 1%. Może natomiast wpisać w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego nazwę OSP, której darczyńca chce przekazać swoją wpłatę.PIT - 36
O. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz.297-307 należy podać liczbę załączników. Poz.308 i 309 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane zeznanie. Jeśli w poz.308 zaznaczono kwadrat nr 2, należy wypełnić poz.310.
311. Inne informacje, w tym ułatwiajace kontakt z podatnikiem
1% dla - OSP BUKOWIEC, 99-999 BUKOWIEC, UL. ZŁOTA 11, WOJ. ZACHODNIO-POMORSKIE
P. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać nazwę OPP oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
312. Nazwa OPP
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ
313. Numer KRS Wnioskowana kwota 314.
0000116212 Kwota w poz. 314 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 180, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. zł, gr
Nie tylko przedsiębiorcy, ale i płacący PIT od najmu mogą przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznegio
PIT - 36L
N. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz.od 101-106 należy podać liczbę załączników.
107. Inne informacje, w tym ułatwiajace kontakt z podatnikiem
1% dla - OSP BUKOWIEC, 99-999 BUKOWIEC, UL. ZŁOTA 11, WOJ. ZACHODNIO-POMORSKIE
O. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać nazwę OPP oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
108. Nazwa OPP
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ
109. Numer KRS Wnioskowana kwota 110.
0000116212 Kwota w poz. 110 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 51, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. zł, gr
W rozliczeniu za 2007 rok po raz pierwszy możliwość odpisania 1 proc. podatku będą mieli podatnicy liniowego PIT
PIT - 37
H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz.116-119 należy podać liczbę załączników. Poz.120 i 121 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D dołączyli do inn
123. Inne informacje, w tym ułatwiajace kontakt z podatnikiem
1% dla - OSP BUKOWIEC, 99-999 BUKOWIEC, UL. ZŁOTA 11, WOJ. ZACHODNIO-POMORSKIE
I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać nazwę OPP oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
124. Nazwa OPP
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ
125. Numer KRS Wnioskowana kwota 126.
0000116212 Kwota w poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. zł, gr
W przypadku współnego rozliczenia małżonków 1 proc.podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony
PIT - 38
G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH W poz.57-58 należy podać liczbę załączników.
59. Inne informacje, w tym ułatwiajace kontakt z podatnikiem
1% dla - OSP BUKOWIEC, 99-999 BUKOWIEC, UL. ZŁOTA 11, WOJ. ZACHODNIO-POMORSKIE
H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać nazwę OPP oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
60. Nazwa OPP
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ
61. Numer KRS Wnioskowana kwota 62.
0000116212 Kwota w poz. 62 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 34, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. zł, gr
Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy, przekażą 1 proc. podatku tylko wtedy, gdy w zeznaniu wykażą dochód
PIT - 28
N. DODATKOWE INFORMACJE
135. Inne informacje, w tym ułatwiajace kontakt z podatnikiem 11)
1% dla - OSP BUKOWIEC, 99-999 BUKOWIEC, UL. ZŁOTA 11, WOJ. ZACHODNIO-POMORSKIE
O. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać nazwę OPP oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
136. Nazwa OPP
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ
137. Numer KRS Wnioskowana kwota 138.
0000116212 Kwota w poz. 138 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 104, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. zł, gr
11) W części tej podatnicy mogą podać dookreślenie OSP z jej dokładnym adresem włącznie z podaniem województwa
UWAGA !
Wzór części dotyczącej "INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH" PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i "DODATKOWE INFORMACJE" PIT-28 sprządzono w skrócie z wskazaniem tylko pozycji dotyczącej "Inne informacje, w tym ułatwiajace kontakt z podatnikiem"


Opracowała Barbara Lewenti
Dział Ekonomiczno-Finansowy Biura
Zarządu Głównego Związku OSP RP