Obradował Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 4 czerwca 2016r. w Warszawie obradował, zwołany na mocy uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP nr 31/XII/2016 z dnia 17 marca 2016 Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W Zjeździe uczestniczyło 130 spośród 155 delegatów na XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP wybranych na zjazdach oddziałów wojewódzkich.

Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP otworzył Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP – Waldemar Pawlak. Obradom Nadzwyczajnego Zjazdu przewodniczył wybrany przez delegatów Wiceprezes ZG ZOSP RP Janusz Konieczny.

Porządek obrad przewidywał podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku OSP RP.
Proponowane zmiany dotyczyły m.in.:
  • Dodania nowego celu Związku - pomoc członkom OSP i ich rodzinom i związane z tym sposoby realizacji. Ma to umożliwić wykorzystanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz strażaków OSP, a nie tylko samych OSP.
  • Ustanowienia kategorii członków honorowych władz Związku odpowiednio stosowane na szczeblach oddziałów Propozycja z jednej strony ma na celu umożliwienie korzystania z doświadczenia byłych członków władz Związku, którzy związani byli przez wiele lat z ruchem ochotniczego pożarnictwa. Z drugiej umożliwienie korzystania z wiedzy i doświadczenia członków OSP, którzy odnieśli sukcesy w wielu dziedzinach aktywności członków OSP.
  • Propozycje zmian statutu Związku zaakceptowane podczas spotkań regionalnych przed XIII Zjazdem Krajowym, które nie zostały wprowadzone do statutu z uwagi na podjęcie uchwały przez Zjazd Krajowy, by nie zmieniać statutu. Zmiany te zostały przedstawione i zaakceptowane przez delegatów na spotkaniach regionalnych przed Nadzwyczajnym Zjazdem Krajowym ZOSP RP.
  • Szczegółowych uregulowań wymaganych przez nowelizację Prawa o stowarzyszeniach dokonanych ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1923).
Wszystkie propozycje zmian były przedstawione i przedyskutowane z delegatami w maju br. na 4 spotkaniach regionalnych przed Nadzwyczajnym Zjazdem Krajowym. Na Zjeździe głosowane były indywidualnie wszystkie 28 poprawki do Statutu.
Delegaci, w drodze głosowania, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęli Uchwałę nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian do statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Związku OSP RP został zamknięty przez Prezesa ZG ZOSP RP.

Fot: D.Pardecka