ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Numer sprawy: ZP/FO/003/2013

ZP/FO/003/2013                                                                                 Katowice, 2013-05-22

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/003/2013. Nazwa zadania: Dostawa wozów strażackich - 02/2013

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1
Nr zadania:                   zadanie nr 1
Nazwa wykonawcy:              P.S. BOCAR Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 Korwinów, ul. Okólna 15.
42-263 Wrzosowa
 
Lp.:                          2
Nr zadania:                   zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy:              SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 43-346 Bielsko-Biała
ul. Bestwinska 105 A.
 
Lp.:                          3
Nr zadania:                   zadanie nr 3
Nazwa wykonawcy:              Stolarczyk Mirosław PUH
Adres wykonawcy:                 25-116 Kielce
ul. Ściegiennego 268 A.
 
Lp.:                          4
Nr zadania:                   zadanie nr 4
Nazwa wykonawcy:              P.S. BOCAR Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 Korwinów, ul. Okólna 15.
42-263 Wrzosowa

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa oferowana cena

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1.
Nr zadania:                   zadanie nr 1
Nazwa wykonawcy:              P.S. BOCAR Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 Korwinów, ul. Okólna 15. 42-263 Wrzosowa
Cena oferty brutto:                 1 195 992,00
Liczba pkt. w kryterium cena:            100
 
Lp.:                          2.
Nr zadania:                   zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy:              SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalistyczne Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 43-346 Bielsko-Biała ul. Bestwińska 105 A
Cena oferty brutto:                 1 599 696,00
Liczba pkt. w kryterium cena:            100
 
 
Lp.:                          3.
Nr zadania:                   zadanie nr 3
Nazwa wykonawcy:              Stolarczyk Mirosław PUH
Adres wykonawcy:                 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268 A
Cena oferty brutto:                 739 260,00
Liczba pkt. w kryterium cena:            100
 
Lp.:                          4.
Nr zadania:                   zadanie nr 4
Nazwa wykonawcy:               P.S. BOCAR Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 Korwinów, ul. Okólna 15. 42-263 Wrzosowa
Cena oferty brutto:                 739 908,00
Liczba pkt. w kryterium cena:            100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

____________________________________

Marian Indeka