Zasady przekazania 1 % podatku w roku 2013 na rzecz OPP bez zmian

1. Numer KRS, kwota 1%, cel szczegółowy.

Te trzy elementy nadal mogą być wskazane w rocznej deklaracji podatkowej w części dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku należnego. Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwotę na rzecz organizacji oraz wskazać, żeby Naczelnik dane te udostępni organizacji.

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do KRS oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego.

Wskazany wniosek znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego
PIT-28 strona 4/4, PIT-36 strona 6/6, PIT-36L strona 3/3, PIT-37 strona 3/3, PIT-38 strona 2/2, PIT-39 strona 2/2.

Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego i uprawnionych do 1% jest w roku 2013 prowadzony w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/) albo do bazy organizacji pożytku publicznego (www.baza.pozytek.ngo.pl).

2. Nadal 1% podatku przekazywać mogą:

 1. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych  PIT-28,
 2. podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej skali podatku PIT-36 i  PIT-36L,
 3. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-37. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony
 4. podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38,
 5. podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.  PIT-39,

Emeryci i renciści
Emeryt lub rencista chcący przekazać 1% podatku musi indywidualnie do 30.04.2013 r. złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

3. Terminy składania zeznań podatkowych.

 1. naczelnik przekaże kwotę podatku wyłącznie na rzecz organizacji w przypadku, gdy deklarację podatkową złoży się w terminie. Zatem zeznanie musi być złożone do:
  - 30 kwietnia 2013 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
  - 31 stycznia 2013 r. – PIT 28
 2. możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie. Korekta musi być złożona:
  - 31 maja 2013 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
  - 29 lutego 2013 r. - PIT 28.

4. Podatnik musi zapłacić cały podatek.

Podatnik musi zapłacić cały podatek, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał 1% upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania. Podatek musi być zapłacony w całości do:

 • 01 lipca 2013 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
 • 02 kwietnia 2013 r. - PIT 28

A zatem możliwe jest, że podatek zapłaci się po terminie, z odsetkami za zwłokę, a 1% nadal zostanie przekazany. Natomiast deklaracja musi być złożona zgodnie z terminem ustawowym (potem można ją korygować).

5. Skala podatkowa pozostaje bez zmian

 1. Próg podatkowy i pracownicze koszty uzyskania przychodów pozostają za 2012 r. na dotychczasowym poziomie.
  Oznacza to, że osoba, której roczne dochody nie przewyższą 85 tys. 528 zł, zapłaci podatek według stawki 18 proc. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty będzie obowiązywać stawka 32 proc. Kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej nadal wynosi 556,02 zł. Bez zmian pozostają też zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Dla osób mających jednego pracodawcę wyniosą one 1335 zł rocznie. Dla dojeżdżających mających przychód z kilku stosunków pracy nie mogą przekroczyć 2502 zł 56 gr rocznie.
Skala podatkowa PIT 2009-2012
Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad
Do
 
85 528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł
 
14 839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł

 

 1. Kwota wolna od podatku 2012.
  Również kwota wolna od podatku w 2012 roku pozostaje taka sama i wynosi 3091 zł, czyli tyle możemy zarobić w ciągu roku i nie zapłacić od tej kwoty podatku, choć trzeba ten dochód wykazać w zeznaniu rocznym. Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku PIT jest na tym samym poziomie od czterech lat
Kwota zmniejszająca podatek
Miesięczna
46 zł 33 gr
Roczna
556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku
3.091 zł
 1. Koszty uzyskania 2012.
  Ich wartość, tak jak skali podatkowej i kwoty wolnej od podatku, podobnie pozostaje niezmieniona od 2009 roku. Ryczałtowe koszty, które przysługują każdemu pracownikowi, są uzależnione od ilości równocześnie zawartych umów o pracę i od tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy dojeżdża do pracy z innej miejscowości.
 
Miesięczne
Roczne
Pracownik miejscowy
111 zł 25 gr
1 335 zł 00 gr z 1 umowy 2 002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający
139 zł 06 gr
1 668 zł 72 gr z 1 umowy 2 502 zł 56 gr z wielu umów
 1. Cześć dochodów osób fizycznych wyłączona jest spod opodatkowania na takich zasadach,  w szczególności:
  - spadki i darowizny;
  - działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, 19% podatkiem liniowym;
  - przychody ze sprzedaży nieruchomości;
  - odsetki od prywatnie udzielanych pożyczek;
  - dochody z odsetek na kontach osobistych.