Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2019 roku

Druki obowiązujące

 1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego (3str.)
 2. Zał. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym (1 str.)
 3. Zał. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej (3str.)
 4. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy OSP - INFORMACJA
  a. Dla organizacji pozarządowych wg Załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości
     - Bilans
     - Rachunek zysków i strat
     - Wprowadzenie - dotyczy podstawowych informacji o OSP
     - Informacja dodatkowa - informacje uzupełniające do bilansu, które OSP podają wg swojej specyfiki
  b. Dla jednostek prowadzących pełną księgowość wg Załącznika nr 1 Ustawy o rachunkowości
     - Bilans
     - Rachunek zysków i strat wariant porównawczy
     - Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny
     - Wprowadzenie - dotyczy podstawowych informacji o OSP
     - Informacja dodatkowa - informacje uzupełniające do bilansu, które OSP podają wg swojej specyfiki
 5. Zał. nr 4 Raport ochotniczej straży pożarnej (8 str.)
 6. Zał. nr 5 do protokołu: Plan działalności ochotniczej straży pożarnej (3 str.)
 7. Zał. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczego (1 str.)
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP (4 str.)
 9. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP (1 str.)
 10. Protokół Komisji Mandatowej walnego zebrania sprawozdawczego (1 str.)
 11. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczego (1 str.)

Druki uzupełniające

 1. Protokół Komisji Skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczego (3 str.)
 2. Protokół Komisji Statutowej walnego zebrania sprawozdawczego (1 str.)
 3. Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczego OSP (1 str.)
 4. Wykaz zmian w Statucie OSP (1 str.)
 5. Plan finansowy OSP (1 str.)
 6. Sprawozdanie finansowe OSP (2 str.)