Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2013 roku

Druki obowiązujące

 1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego, (3str.)
 2. Zał. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym, (1 str.)
 3. Zał. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej, (2str.)
 4. Zał. nr 3 do protokołu: Sprawozdanie finansowe i plan finansowy ochotniczej straży pożarnej, (3 str.)
 5. Zał. nr 3a do protokołu: Sprawozdanie finansowe OSP prowadzącej działalność statutową, (2 str.)
 6. Zał. nr 4 Raport ochotniczej straży pożarnej
 7. Zał. nr 5 do protokołu: Plan działalności ochotniczej straży pożarnej, (2 str.)
 8. Zał. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.)
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP, (3 str.)
 10. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP, (1 str.)
 11. Protokół Komisji Mandatowej walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.)

Druki uzupełniające

 1. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.)
 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczego, ( 1 str.)
 3. Protokół Komisji Statutowej walnego zebrania sprawozdawczego, (1 str.)
 4. Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczego OSP, (1 str.)
 5. Wykaz zmian w Statucie OSP , (1 str.)
 6. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych (3 str)

Wszystkie druki spakowane (ZIP)