Wyjaśnienia do zadanych pytań w postępowaniu ZP/FO/004/2013 - Dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych - 01/2013, zadanie nr 2

 
ZP/FO/004/2013                                                                                           Katowice, 2013-05-08
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/004/2013. Nazwa zadania: Dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych - 01/2013, zadanie nr 2

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 obejmującym dostawę 109 kompletnych aparatów Drager PSS 3000, dopuszcza składanie ofert na aparat podstawowy model PSS 5000 ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na aparat podstawowy Drager model PSS 5000.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 
 
____________________________________
Jerzy Wójcik
 
 

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy