Wyjaśnienia (3) do zadanych pytań w postępowaniu ZP/FO/002/2013 - Dostawa wozów strażackich - 1/2013

 
ZP/FO/002/2013                                                                                       Katowice, 2013-04-24
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (3)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/002/2013. Nazwa zadania: Dostawa wozów strażackich - 1/2013

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zapytania dotyczące wymagań dla zadania nr 2:

W wymaganiach zamawiający określił średnice zawracania pojazdów na nie większą niż 13 metrów.

1. Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazdy o średnicy zawracania równej 14,1 metra?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

W wymaganiach odnośnie silnika została określony moment obrotowy nie mniejszy niż 320 Nm.

2. Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazdy z silnikami dysponującymi maksymalnym momentem obrotowym 310 Nm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytania dotyczące wymagań dla zadania nr 3:

W wymaganiach odnośnie silnika została określony moment obrotowy nie mniejszy niż 320 Nm.

1. Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazd z silnikiem charakteryzujący się maksymalnym momentem obrotowym równym 310 Nm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W wymaganiach odnośnie zabudowy pożarniczej została określona długość zabudowy na minimum 2200 mm i szerokość na 2200 mm

2. Czy zamawiające dopuści do postępowania pojazd z zabudową pożarniczą o długości 2500 mm i o szerokości 2100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 
 
____________________________________
Jerzy Wójcik