Ważne dla OPP

1. Dotyczy warunków ustalania listy organizacji pożytku publicznego, na którą można przekazać 1 % podatku .

Organizacja musi zdążyć z publikacją sprawozdań na stronach internetowych Ministerstwa, inaczej straci prawo do 1% podatku.

Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 6. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w w/w  terminie, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1 % podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy (art. 6 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

2. Zmiany w deklaracjach podatkowych składanych w 2014 za rok 2013.

Nowe wzory deklaracji mają zastosowanie do dochodów (ewentualnych strat) lub przychodów osiągniętych (poniesionych) od 1 stycznia 2013 roku. Zmiany dotyczą w sumie 12 formularzy –PIT-40, PIT-39 PIT-38, PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz załączniki PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z i PIT/ZG.  W nowych drukach uwzględnione zostało przede wszystkim ograniczenie w zakresie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, wprowadzone nowelizacją ustawy o PIT. Twórcy, artyści, pisarze czy dziennikarze, którzy do tej pory mogli korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania, od dochodów osiągniętych w 2013 roku zapłacą niejednokrotnie większy podatek. Suma wszystkich kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych nie może bowiem od 1 stycznia 2013 r. przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Obecnym rocznym limitem jest zatem 42 764 zł.

Reszta modyfikacji dotyczy kwestii technicznych, tj. zmian samej zawartości poszczególnych druków. Wypełniając deklaracje, podatnik nie będzie już musiał składać oświadczenia o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego.