Ważne dla OPP

1. Dotyczy warunków ustalania listy organizacji pożytku publicznego, na którą można przekazać 1 % podatku.

Organizacja musi zdążyć z publikacją sprawozdań na stronach internetowych Ministerstwa, inaczej straci prawo do 1% podatku.

Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w w/w terminie, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1 % podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy

2. Zmiany w deklaracjach podatkowych składanych w 2013 za rok 2012.

Rok 2012 nie przyniósł znaczących zmian  w zakresie praw i obowiązków podatników. Główne różnice dotyczą zaliczek za listopad u przedsiębiorców oraz wprowadzeniem odliczenia na IKZE. Za sprawą rozporządzenia Ministerstwo Finansów z dnia 19 listopada w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 1331) zmianie uległy deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

W rozliczeniu za 2012 r. Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.