Pismo PZG ZOSP RP do Prezydenta RP z prośbą o możliwość skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP

W dniu 26 marca br. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak wystosował list do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Na wstępie podziękował za podjęcie przez Pana Prezydenta inicjatywy ustawodawczej w zakresie zgłaszanej przez środowisko ochotniczego pożarnictwa potrzeby uregulowania kwestii wygasających w okresie panowania epidemii COVID-19 uprawnień oraz utraty ważności badań lekarskich strażaków ratowników.
Zaproponował także inne rozwiązanie niż wskazane w wypowiedzi Prezydenta z 25 marca a polegające na tym, aby zamiast zwolnienia z odbywania okresowych badań lekarskich przez czas trwania stanu kryzysowego, epidemicznego, jak również obowiązku odbywania egzaminu recertyfikacyjnego KPP, jeżeli ktoś przeszedł kurs i posiada odpowiednie zaświadczenie ukończenia tego kursu przyjąć rozwiązanie rozwiązania, w którym ważność badań i uprawnień zostałaby przedłużona np. do 31 grudnia 2020 r.

Prezes ZG ZOSP RP zwrócił się także do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości spowodowania skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP w środki ochrony indywidualnej.
Prośba ta jest konsekwencją działań podejmowanych przez wojewodów, którzy polecają m.in. współpracę właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz stacjom sanitarno-epidemiologicznym z PSP we współpracy z OSP będących będącymi KSRG, w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie, pomocy żywnościowej.

Prezes ZG ZOSPRP zwrócił uwagę, że OSP nie dysponują środkami ochrony indywidualnej ani nie przechodziły odpowiednich szkoleń, które zapewniłyby ich członkom bezpieczeństwo przy kontaktach z osobami, które potencjalnie mogą być zarażeni koronawirusem. Dotąd OSP nie były przewidywane do udziału w działaniach wobec osób, co do których istnieje wiedza, że potencjalnie mogą być nosicielami tego wirusa.

W działaniach, w których mogłoby dojść do kontaktu z osobami chorymi na COWID-19 co do zasady uczestniczyć powinni odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni strażacy PSP. Polecenia wojewodów zmieniły całkowicie ten stan rzeczy. W takim wypadku środki ochrony indywidualnej powinny zostać zapewnione strażakom ochotnikom takie same jak strażakom PSP. Stąd prośba do Pana Prezydenta.