Ochotnicze straże pożarne zwolnione z akcyzy od węgla zużywanego na swoje potrzeby.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 2011 r. Dz.U. Nr 108, poz. 626 z póź. zm.) ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. Wśród wyrobów opodatkowanych akcyzą (art. 2 ust. 1 pkt 1a) znajdują się m.in. wyroby węglowe obejmujące:
-    węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych,
-    węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych,
-    koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.
    W myśl art. 9a ust. 1 w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą będzie najczęściej nabywanie ich przez podmioty na terenie kraju. Co do zasady dotyczyłoby to także i ochotniczych straży pożarnych (OSP), które najczęściej kupują (dostają) węgiel na cele opałowe.
    Jednakże przepis art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym przewiduje, iż zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).
    Z naszego punktu widzenia najistotniejszy jest zapis art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w myśl którego organizacjami pozarządowymi są:
 1)  niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 2)  niedziałające w celu osiągnięcia zysku
 - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.
    Definicja organizacji pozarządowych obejmuje swym zakresem także OSP. Tym samym należy przyjąć, że zwolnione są od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez OSP.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
27 I 2012 r.