Naczelnik urzędu skarbowego w 2013 r. nadal:

1. Przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego

  1. z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  2. z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata przez podatnika w pełnej wysokości podatku należnego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Za zapłacony podatek, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki listowej (w chwili obecnej jest to kwota 6,60 zł).

2. Przekazuje w terminie od maja do lipca roku następnego po roku podatkowym, za który składane są zeznania podatkowe kwoty 1% podatku należnego na rzecz OPP.

3. We wrześniu 2013 r. naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby OPP przekaże organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację (wykaz) o:

  • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków podlegających łącznemu opodatkowaniu,
  • wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez wybraną OPP (cel szczególny), jeżeli podatnik wyraził zgodę na przekazanie OPP danych wymienionych wyżej w tym wskazał cel szczegółowy