Można zatrudniać kierowców, mechaników - konserwatorów z OSP

Zgodnie z decyzją RIO w Gdańsku z listopada 2020r., Regionalna Izba Obrachunkowa, po ponownym przeanalizowaniu praktyki zlecania przez organy wykonawcze gmin i finansowanie środkami budżetowymi w szczególności członków ochotniczych straży pożarnych, odstąpiła od wskazywania jako nieprawidłowości zawierania umów zleceń, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora lub mechanika na rzecz jednostek OSP przez ich członków.

Powyższe stanowisko oznacza, że RIO odstępuje od niekorzystnej interpretacji możliwości zatrudnienia konserwatorów - mechaników OSP przez gminy.

Cieszymy się, że przywrócona została dotychczasowa interpretacja przepisów w tym zakresie.

Jednocześnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie BMP-0715-3-32/2020/JS z dnia 16 listopada 2020r. stwierdza : "...Reasumując, nie ma przeszkód prawnych, aby gmina mogła zatrudnić kierowcę OSP, natomiast zakres i forma prawna umów o pracę zawieranych przez władze gminy zostały uregulowane w odrębnych przepisach.

Pismo MSWiA