Jeśli OSP jest mikro lub małym przedsiębiorcą może zachować cenę energii elektrycznej na 2019 r. na poziomie z dnia 31.12.2018

Zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych ma zastosowanie do następujących grup:
1) mikro i mali przedsiębiorcy,
2) szpitale,
3) jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
4) inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 
Tym samym uregulowanie to nie dotyczy przytłaczającej większości OSP, które nie są przedsiębiorcami. Przepisy odnosić się mogą tylko do OSP, które poza tym, że są wpisane do rejestru stowarzyszeń (…) Krajowego Rejestru Sądowego są dodatkowo wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i spełniają wymogi, by traktować je jako mikro i małych przedsiębiorców.
 
Warunkiem do zachowania ceny jest złożenie przedsiębiorstwu energetycznemu, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538).
Termin na składnie oświadczeń upływa 27 lipca 2019 r. Co prawda na stronie internetowej Ministerstwa Energii znajduje się następująca informacja: Oświadczenia należy składać do poniedziałku (29.07). Ze względu na fakt, że termin ustawowy wypada w sobotę (27.07), oświadczenia złożone w dniu 29 lipca br. (poniedziałek) również będą akceptowane (art. 115 Kodeksu Cywilnego); jednakże istnieje wątpliwość, czy podstawa prawna wskazana w tej informacji jest poprawna.
 
Zgodnie z art. 5 ust.1 w zw. z art. 5 ust. 1a pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną określa ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości:
1) cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE";
2) nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. dla odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanego dalej "odbiorcą końcowym", ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób, niż wskazany w pkt 1, w tym w formie umów wynegocjowanych indywidualnie lub w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), zwane dalej "cennikiem energii elektrycznej"
- na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. dla odbiorcy końcowego, innego niż określony w ust. 1a, oraz na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. dla odbiorcy końcowego określonego w ust. 1a.
 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. stosuje się do odbiorców końcowych będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 b ustawy odbiorca końcowy, jest obowiązany w terminie:
1) 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. 1210),
2) 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, mającą wpływ na przyznanie mu uprawnienia, o którym mowa w ust. 1
– złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1a pkt 2–5, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy; oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
Podsumowując w celu zachowania ceny energii elektrycznej na okres od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. na poziomie z dnia 31 grudnia 2018 r. przez mikro i małych przedsiębiorców, obowiązkowe jest złożenie w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy stosownego oświadczenia o treści jak w załączniku nr 1 do ustawy.
 
Przypomnieć należy, że możliwość ta została przewidziana jedynie dla OSP które są mikro albo małymi przedsiębiorcami. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1- 2) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) są nimi:
1)  mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
2)  mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro  – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
26 VII 2019  r.