Informacja o nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami

Z dniem 4 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1327) zmieniająca uregulowania znajdujące się w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 2015.01.29 Dz. U. 2015 r. poz. 155 z póź. zm.). Wprowadza ona rozwiązania korzystne dla członków OSP będących kierowcami pojazdów uprzywilejowanych OSP.

 

Poniżej przedstawiam dokonane ustawą nowelizacyjną zmiany w ustawie o kierujących pojazdami:

1) w art. 106 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.”

2) w art. 107:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3.”,

b) uchyla się ust. 7;

3) w art. 109:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3.

1b. W stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 106 ust. 3, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z póź. zm.), potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1, odpowiadający:

a) rodzajowi ukończonego kursu, oraz

b) zakresowi badań lekarskich i psychologicznych;”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawanego funkcjonariuszom i kierującym, o których mowa w art. 106 ust. 3, nie stosuje się ust. 2 pkt 1 lit. a.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3.

4b. W stosunku do funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3, rozszerzenie zakresu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, następuje odpowiednio do przedstawionego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”,

e) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 1, 1a i 2–4b stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 122 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonywaniem przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 3, 8 i 10, art. 30 ust. 1, 3–5, art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1–4 i 7, art. 45 ust. 1 i 3, art. 46 ust. 1–3, 6 i 7, art. 47 ust. 5 i 6, art. 92 ust. 1 i 3, art. 96 ust. 2 pkt 2, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 1–3, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1 i 3 oraz art. 109 ust. 1–4b;”.

 

Zgodnie z założeniami ustawodawcy celem ustawy jest uchylenie wymogu ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz przez osoby kierujące pojazdami uprzywilejowanymi OSP.

Wprowadzone zmiany świadczą o tym, że legislator skłania się ku stanowisku, iż kierujący pojazdami uprzywilejowanymi w służbach mundurowych i OSP nabywają niezbędne umiejętności już w ramach szkoleń wewnętrznych. Obowiązkowe ukończenie kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi przez członków OSP byłoby jedynie powtórzeniem nabytych umiejętności w ramach tych szkoleń.

Obowiązek przechodzenia kursów dla innych osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (np. ratownictwa medycznego) został utrzymany, ponieważ osoby te nie uzyskiwały odpowiednich umiejętności w ramach szkoleń wewnętrznych.

Członek OSP nie musi posiadać ukończonego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, które miały prowadzić ośrodki doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego. Szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP będą prowadzone przez Państwową Straż Pożarną. Tak jak jest to czynione dotąd.

Szkolenia członków OSP odbywają się na podstawie dokumentu pod nazwą „Zasady organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2015 r. Program szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego jest jednym ze szkoleń. Sam akt natomiast umieszczony jest m.in. na stronie internetowej Związku pod niżej podanym adresem:

http://www.zosprp.pl/?q=node/381

 

By móc kierować pojazdem uprzywilejowanym OSP od 4 stycznia 2016 r. członek OSP musi:

1) mieć ukończone 21 lat,

2) posiadać prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,

3) uzyskać orzeczenia:

a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

4) posiadać zaświadczenie wydane przez gminę potwierdzające, że ma być kierującym pojazdem OSP,

5) posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

 

Organem, który wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP pozostaje Starosta. Jeżeli członek OSP ubiegający się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym spełnia warunki z pkt 1-3 (powyżej) powinien złożyć wniosek we właściwej, z punktu widzenia siedziby OSP, gminie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż ma być kierującym pojazdem OSP (pomoc organizacyjną w tym zakresie na pewno będą udzielały władze macierzystych OSP). Jeżeli uzyska wszystkie potrzebne dokumenty oraz zaświadczenie, składa wniosek do Starosty o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Starosta - w myśl przepisu art. 109 ustawy o kierujących pojazdami - wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania określone w art. 106 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, potwierdzone przedstawionym:

1) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

2) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

3) zaświadczeniem organu gminy potwierdzającym, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

 

Poniżej zamieszczamy propozycję wzoru zaświadczenia organu gminy potwierdzającego fakt, iż dana osoba ma być kierującym pojazdem OSP.

Wzór zaświadczenia

 

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
14 IX 2015  r.
aktualizacja 2 I 2020 r.