Informacja na temat kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych na rzecz ZOSP RP zeznań za 2009 rok

Rok 2010 był rokiem przekazywania 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Z instytucji 1%, która została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2004 r. Związek OSP RP jako organizacja pożytku publicznego korzysta od roku 2005. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w latach 2004 -2006 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych sami dokonywali wpłaty na rzecz Związku OSP RP, o którą następnie zmniejszali należny podatek.

Począwszy od zeznań podatkowych za rok 2007 przekazania środków na rzecz Związku OSP RP dokonują naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników.

Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego jest integralną częścią zeznania podatkowego,
w którym opodatkowanie następuje według:

 • skali podatkowej (PIT-36, PIT-37 – do roku 2008 –19%, od rok 2009 – 18%),
 • jednolitej 19% stawki podatku od dochodów z działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L),
 • jednolitej 19% stawki podatku od dochodów z odpłatnego zbycia akcji lub innych papierów wartościowych, lub ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, lub ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych (PIT-38),
 • jednolitej 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),
 • zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

1.
1% należnego podatku pozyskanego na rzecz Związek OSP RP z zeznań za 2009 rok.

Wg stanu na 31 sierpnia 2010 r. łączna kwota 1% podatku należnego przekazana na rzecz Związku OSP RP z zeznań za 2009 r. wyniosła zł  1.924.086,67
- oddziały wojewódzkie – otrzymały na wpłaty wskazane 1.666.528,87
- Zarząd Główny Związku OSP RP - wpłaty bez wskazania 246.654,31
- odsetki 10.903,49

2.
Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2009 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Związku OSP RP wg wykazu Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wyniosła 26.241 osób.

3.
Związek OSP RP wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na dzień 15.09.2010 r. na wykazie 30 organizacji, które w 2010 r. (z rozliczenia za 2009 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju uplasował się na 22 pozycji. 

Szczegółowy wykaz organizacji, które otrzymały 1% podatku należnego za 2009 r. zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl=> Podatki/Statystyka/Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego).

4.
Wykaz 30 organizacji, które w 2010 r. (z rozliczenia za 2009 r.) otrzymały najwyższe
kwoty w skali całego kraju przedstawia się następująco:

Lp. Numer KRSNazwa organizacji pożytku publicznego Kwota w zł
137904FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”68 231 016,11
2174486FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO8 930 360,71
3186434FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO”7 247 882,42
414124FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM5 714 164,08
586210FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"4 865 290,95
650135DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA4 180 733,44
756901STOWARZYSZENIE "SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE"3 953 542,07
831762STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNA SZKOŁA"3 867 445,38
9285433FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ"3 691 997,33
1030897FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY3 544 046,78
1197123FUNDACJA WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI3 382 843,83
12207472FUNDACJA "ROSA"3 324 697,51
134522LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIA3 240 874,54
14154454TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE2 959 788,37
1564892POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ2 951 042,94
16125054FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO2 797 282,15
1783356POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO2 635 152,23
1812720418  FUNDACJA RADIA ZET2 610 193,46
19217272DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO2 156 863,50
20198645CARITAS POLSKA2 135 155,19
2169730OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS"1 960 707,42
22116212ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ1 913 195,88
23151511FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA1 874 906,78
24150776FUNDACJA "DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA"1 862 274,90
25262774FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE "NADZIEJA"1 749 984,80
26201002FUNDACJA HOSPICYJNA1 674 903,12
27165702FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "KRWINKA"1 660 859,62
2897900MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘ1 621 968,48
2948149TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA"1 605 570,83
30109866FUNDACJA GAJUSZ1 576 201,57

Związek OSP RP w porównaniu do danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na dzień 30.10.2009 r. na wykazie 30 organizacji, które w 2009 r. (z rozliczenia za 2008 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju plasował się na 27 pozycji. 

 

5.
Wykaz kwot 1% podatku należnego w układzie poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Związku OSP RP, które w 2010 r. (z rozliczenia za 2009 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali Związku przedstawia się następująco:

Lp. Oddział Wojewódzki
Związku OSP RP woj.
Kwota wpłat 1%
 z zeznań za 2009 r.
Udział procentowyLiczba wpłat
1Wielkopolskie242 401,5312,603243
2Śląskie225 067,5911,703963
3Mazowieckie202 597,1310,531890
4Małopolskie150 891,287,842028
5Warmińsko-Mazurskie136 463,817,092307
6Łódzkie121 898,606,341106
7Pomorskie100 212,115,211672
8Podkarpackie80 878,304,201563
9Opolskie70 772,863,681122
10Kujawsko-pomorskie63 750,413,311096
11Zachodniopomorskie57 896,243,011268
12Świętokrzyskie56 964,902,961042
13Dolnośląskie51 390,932,671014
14Lubuskie50 945,682,65958
15Podlaskie27 776,501,44457
16Lubelskie26 621,001,38511
Razem OW – wg listy US 1 666 528,87 87,0025 240
17pozostałe ZOSP RP257 557,8013,391001
Ogółem 1 924 086,67 100,0026 241

6.
Dane porównawcze za lata 2010 – 2005 przedstawia poniższa tabela:

Lp. Oddział Wojewódzki
Związku OSP RP woj.
2010*2009*2008*2007*2006*2005*
1Dolnośląskie51 390,9345 955,2231 532,269 875,807 735,235 169,44
2Kujawsko-pomorskie63 750,4180 865,6158 754,4722 299,5213 691,505 398,78
3Lubelskie26 621,0062 046,9015 668,808 850,925 277,005 519,88
4Lubuskie50 945,6849 363,5315 999,078 893,853 775,753 121,39
5Łódzkie121 898,6082 599,0160 963,1820 693,0023 260,257 084,94
6Małopolskie150 891,28168 765,1375 837,7530 646,6318 485,2310 047,89
7Mazowieckie202 597,13224 354,89136 860,5339 944,7231 161,0622 680,25
8Opolskie70 772,8678 430,4229 997,196 469,205 220,403 761,52
9Podkarpackie80 878,3081 933,2360 716,7723 994,9812 383,905 994,22
10Podlaskie27 776,5081 855,2014 726,2012 258,297 170,303 752,30
11Pomorskie100 212,11112 822,1894 208,4544 836,8940 167,2225 488,21
12Śląskie225 067,59234 080,38147 362,1447 936,4634 164,4110 407,15
13Świętokrzyskie56 964,9074 110,2332 670,009 598,076 591,712 584,90
14Warmińsko-Mazurskie136 463,81128 565,9081 477,9933 677,1533 324,6217 568,19
15Wielkopolskie242 401,53199 274,14118 727,1641 059,8921 089,549 470,93
16Zachodniopomorskie57 896,2458 017,0541 500,8523 892,5315 335,135 500,83
17ZG ZOSP RP257 557,80327 954,06388 535,4410 628,1120 304,10-
Ogółem1 924 086,67 2 090 993,08 1 405 538,25 395 556,01 299 137,35 143 550,82

*  tj. 2010 - rozliczenie za 2009 r., 2009 – rozliczenie za 2008 r. itd.

7.
W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy przekazali na rzecz Związku OSP RP kwotę w wysokości 143 550,82 zł. W kolejnym roku kwota przekazana wzrosła do 299 137,35 zł.
W kolejnych latach zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrastało. Zdecydowany wzrost kwoty, jak i liczby podatników, obserwujemy w 2008 r. (w rozliczeniu za 2007 r.). Związane jest to ze zmianą mechanizmu alokacji (po raz pierwszy przekazania 1% dokonują naczelnicy urzędów skarbowych) oraz z rozszerzeniem kręgu podatników, którzy mogli skorzystać z tej formy wsparcia działalności społecznie użytecznej (tj. o podatników rozliczających się na formularzach PIT-38 i PIT-36L, a w roku 2009 o podatników rozliczających się na formularzu PIT-39).

8.
W 2010 r. wzrosła liczba podatników, którzy złożyli wnioski o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Związku OSP RP w stosunku do roku 2009 o 4.541 osób.
Uległa natomiast obniżeniu kwota przekazana na rzecz Związku OSP RP o 166.906,41 zł, co jest wynikiem mniejszego podatku należnego za rok 2009 r. spowodowanego m.in.:

 1. obniżeniem stawek skali podatkowej,
 2. wzrostem liczby organizacji pożytku publicznego,
 3. kryzysem gospodarczym.

9.
Wykaz otrzymanych w roku 2009 (z rozliczenia za 2008 r.) przez Związek OSP RP kwot 1% podatku należnego oraz szczegółowe rozliczenie znajduje się w „SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA 2009 ROK”.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostało złożone do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dnia 24.05.2010.
Sprawozdania Związku za rok 2007, 2008, 2009 są zamieszczone na naszej stronie internetowej http://www.zosprp.pl/?q=node/791

10.
Nowe zasady uzyskiwania 1% przez Związek OSP RP.

 1. Znowelizowana w styczniu 2010 r. ustawa o działalności pożytku publicznego          i o wolontariacie wprowadziła nowe zasady związane z 1% dotyczące m.in.
  • wydatkowania pieniędzy uzyskanych z 1%,
  • warunków uzyskania 1%, czyli kiedy można uzyskać status OPP (tj. spełnienie ustawowych warunków przez nowouzyskujących status),
  • publikowania wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do jego otrzymywania (rejestr OPP).
 2. W związku z powyższym Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  Projekt rozporządzenia wprowadza nowe wzory formularzy podatkowych PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39 oraz załączników PIT-D i PIT-O. Płatnicy złożą na nowym druku także PIT-28.
  • Ograniczeniu ulega zakres danych, jakie podatnik będzie zobligowany podać       w zeznaniu podatkowym, w sytuacji gdy zdecyduje się na złożenie wniosku      o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Identyfikacja organizacji pożytku publicznego odbywać się będzie wyłącznie po numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, dlatego konieczne jest usunięcie pola „Nazwa OPP” we wzorach zeznań podatkowych w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
  • Zmianie ulega podstawa prawna przesyłania organizacji pożytku publicznego przez naczelnika urzędu skarbowego informacji w sprawie wysokości zadeklarowanej kwoty oraz danych identyfikacyjnych podatników, którzy złożyli wniosek o przekazanie 1% podatku. Według obecnego stanu prawnego podstawę udzielenia tego rodzaju informacji stanowi art. 45c ust. 5 ustawy, natomiast po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r.         o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw będzie to art. 45c ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe osoby, które w rozliczeniu za 2010 r. będą chciały wesprzeć Związek OSP RP nie będą już musiały podawać naszej nazwy – wystarczy sam NR KRS.
Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

11.
Szczegółowe informacje na temat kampanii „1% na rzecz Związku OSP RP” w roku 2011 tj.:

 1. program PIT-y 2010, plakaty, ulotki, spoty radiowe,
 2. sposóby wypełniania nowych formularzy PIT 
 3. inne informacje uzupełniające zostaną podane na naszej stronie internetowej http://zosprp.pl/1procent w styczniu 2011 roku.

 

Warszawa,  07.12.2010
Barbara Lewenti