Informacja dotycząca udziału jednostek OSP w akcji powodziowej na terenie województwa lubelskiego

Lublin, dnia 26.05.2010r.

Prowadzone działania

Powiat kraśnicki, gm. Annopol:Na wskutek przerwania w dniu 20.05.2010 r. o godz. 16:50 wału na Wiśle w miejscowości Popów, zalane zostały tereny w miejscowościach Popów, Świeciechów, Bliskowice na pow. ok. 150 ha. Zalane jest 60 gospodarstw oraz droga wojewódzka Annopol - Józefów. Obecne działania jednostek PSP i OSP polegają
na nadzorowaniu wałów oraz wypompowywaniu wody z zalanych obiektów.

W miejscowościach Janiszów i Zbełcze, gdzie występują przesiąki wałów prowadzone są działania polegające na wzmacnianiu wałów workami z piaskiem, udrażnianiu rowów melioracyjnych i wypompowywaniu wody z podtopionych budynków.

Powiat opolski: Gmina Wilków została zalana niemal w całości (21 miejscowości). Zalanych zostało również 5 miejscowości w gminie Łaziska.  Prowadzona jest dalsza ewakuacja osób
z budynków mieszkalnych na terenach zalanych (ewakuowano łącznie 1455 osób).
Działania jednostek PSP i OSP polegały na patrolowaniu wałów przeciwpowodziowych
w miejscowości Kępa Gostecka  gm. Łaziska oraz umacnianiu wałów przeciwpowodziowych
w miejscowościach Kol. Szczekarków i Szczekarków gm. Wilków. Prowadzone jest wypompowywanie wody ze stacji pomp w miejscowości Dobre gm. Wilków, gdzie działa 5 zastępów PSP z pompami dużej wydajności.

Powiat puławski:W dniu 25.05.2010r. prowadzone były działania polegające na umacnianiu wałów w miejscowości Parchatka oraz patrolowanie ich w pozostałych gminach zagrożonych powodzią (gm. Janowiec, gm. Puławy, miasto Puławy). Zadysponowano na miejsce działań zastępy KP Puławy – 5 zastępów ratowników 9 + 3 dowódców oraz 41 żołnierzy z jednostki
z Wesołej. W działaniach uczestniczy 30 kursantów z Ośrodka Szkolenia PSP z Lublina
(od godz. 20:00 dnia 25 maja br).

Powiat rycki, gmina Stężyca: Podczas kontroli wałów na rzece Wisła stwierdzono uszkodzenia poczynione przez bobry. Działania polegały na uszczelnieniu tych miejsc workami z piaskiem. W Dęblinie kontynuowano wypompowywanie wody z terenu ogródków działkowych znajdujących się w pobliżu wału wiślanego.

Szczegółowe zestawienie danych dotyczących udziału w akcji powodziowej jednostek PSP
i OSP przedstawia tabela  - na godz. 10:00.

Powiat

Ilość zastępów

Liczba strażaków

PSP

OSP

PSP

OSP

kraśnicki

6

7

20

40

opolski

27

18

129

95

puławski

7

10

42

40

rycki

1

0

3

0

razem

41

35

194

175

W dniu 26.05.2010r. podjęto decyzję o odesłaniu z terenu działań powodziowych jednostek OSP spoza powiatów nadwiślańskich. Powiaty: kraśnicki, opolski, puławski i rycki
do dalszych działań będą wykorzystywać własne jednostki OSP.

 

 

Lublin, dnia 25.05.2010r.

Prowadzone działania.

Powiat kraśnicki, gm. Annopol:Prowadzona jest ciągła kontrola wałów. Dowożona jest żywność i woda osobom znajdującym się w podtopionych budynkach.

W miejscowościach Janiszów i Zabełcze prowadzone są działania polegające na bieżącym monitorowaniu stanu wałów oraz likwidacji występujących przesięków. Rozwijana jest geowłóknina, a wały uszczelniane workami z piaskiem. Udrażniane są rowy melioracyjne.

Powiat opolski: Gmina Wilków została zalana niemal w całości (21 miejscowości i około 3500 osób). Zalanych zostało również 5 miejscowości w gminie Łaziska. Prowadzona jest dalsza ewakuacja osób z budynków mieszkalnych na terenach zalanych. Pozostałe działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na umacnianiu i podwyższaniu wałów
w miejscowości Kępa Gostecka gm. Łaziska oraz Kol. Szczekarków i Szczekarków
gm. Wilków. Trwa pompowanie wody w przepompowni w Dobre.

Powiat puławski:W dniu 24.05.2010 od godz. 17.00 do godz. 11.00 dnia 25.05.2010 r.
– w dalszym ciągu prowadzone są działania na gm. Kazimierz Dolny, Puławy M, Puławy, Janowiec – wypompowywanie wody, oraz uszczelnianie i monitorowanie wałów przeciwpowodziowych

Powiat rycki, gmina Stężyca -podczas kontroli wałów na rzece Wisła stwierdzono uszkodzenia poczynione przez bobry. Działania polegały na uszczelnieniu tych miejsc workami z piaskiem. W Dęblinie wypompowano wodę z ogródków działkowych znajdujących się w pobliżu wału wiślanego.

Szczegółowe zestawienie danych dotyczących udziału w akcji powodziowej jednostek PSP
i OSP przedstawia tabela  - na godz. 10:00.

Powiat

Ilość zastępów

Liczba strażaków

PSP

OSP

PSP

OSP

kraśnicki

10

7

34

34

opolski

35

37

169

216

puławski

5

20

19

126

rycki

2

2

7

21

razem

52

66

229

397

W dniu 25.05.2010r. zaplanowano odesłanie jednostek OSP działających na terenie powiatu puławskiego (jednostek spoza powiatów nadwiślańskich). W powiecie opolskim natomiast zaplanowano odesłanie jednostek OSP z KSRG z terenu województwa lubelskiego (spoza powiatów nadwiślańskich) pozostających w działaniach dobę, a w ich miejsce zadysponowano 9 zastępów OSP z KSRG – 50 strażaków (z powiatów lubelskiego
i łukowskiego). Powiaty kraśnicki i rycki w działaniach wykorzystują obecnie siły PSP
z terenu województwa oraz własne jednostki OSP (zlokalizowane odpowiednio na powiatach kraśnickim i ryckim).

Oprac.: mł. bryg. G. Ganczarenko

 

 

Lublin, dnia 24.05.2010r.

Zdarzenia charakterystyczne.

 Powiat kraśnicki, gmina Annopol - na skutek przerwania w dniu 20.05.2010r. o godz. 16.50 wału na Wiśle (na długości ok. 80 m) w miejscowości Popów, zalane są tereny
w miejscowościach Popów, Świeciechów, Bliskowice (pow. ok. 150 ha). Zalane jest 60 gospodarstw oraz droga wojewódzka Annopol - Józefów. Obecne działania polegają na układaniu wałów i zapór zabezpieczających posesje. Wzmacniane są wały oraz prowadzony jest ich ciągły nadzór. Dowożona jest żywność i woda osobom znajdującym się w podtopionych budynkach. Druga interwencja prowadzona jest w miejscowościach Janiszów i Zabełcze. Występują tam przesiąki wałów. Działania polegają na rozwijaniu geowłókniny oraz na wzmacnianiu wałów workami z piaskiem oraz udrażnianiu rowów melioracyjnych.

Powiat opolski, gmina Wilków – na skutek przerwania wału na rzece Wiśle w miejscowości Zastów Polanowski zniszczone zostały obiekty i infrastruktura, zalaniu uległo około 70 %  terenu gminy Wilków. Teren zalewowy to około 21 miejscowości i około 3500 osób. Woda z tego rozlewiska zalała tereny sąsiedniej gminy Łaziska (zostało zalanych 5 miejscowości oraz zagrożonych 1200 osób).  Do chwili obecnej ewakuowano z tego rejonu 907 osób. Przewiduje się w najbliższym czasie ewakuację dalszych osób (około 100). W związku z podnoszeniem się stanu wody w rzece Chodelka (przesiąkanie wody z terenów rozlewiska występującego w gm. Wilków, zły stan wałów rzeki) podjęto decyzję o podwyższeniu wału prawobrzeżnego rzeki na całej długości w okolicach miejscowości: Dobre i Szczekarków. W rejon przebywania ewakuowanych z zalanych domostw ludzi skierowano psychologa z tut. KW PSP.

W działaniach na terenie powiatu opolskiego aktualnie bierze udział 38 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 70 policjantów, 95 żołnierzy (5szt. PTS).

Powiat puławski, gmina Kazimierz Dolny - w dniu 23.05.2010 r. prowadzone są działania umacniania wałów w miejscowości Parchatka oraz patrolowanie ich w pozostałych gminach objętych powodzią (gm. Janowiec, M. Puławy, Puławy). Zadysponowano na miejsce działań zastępy KP Janów Lubelski – 5 zastępów OSP, KP Parczew – 4 zastępy OSP, KP PSP Krasnystaw – 5 zastępów OSP, KP Włodawa – 5 zastępów OSP (razem 106 osób) oraz Ośrodek Szkolenia w sile 29 strażaków i 3 dowódców . W odwodzie mamy 5 zastępów OSP z KM CHEŁM (27 ratowników + dowódca) oraz kompanię „ BYDGOSZCZ ”.

Powiat rycki, gmina Stężyca -podczas kontroli wałów na rzece Wisła stwierdzono uszkodzenia poczynione przez bobry. Działania polegały na uszczelnieniu tych miejsc workami z piaskiem.

Miasto Dęblin – wypompowano wodę z ogródków działkowych znajdujących się w pobliżu wału wiślanego.

Szczegółowe zestawienie w tym temacie przedstawiają tabele.

Siły i środki uczestniczące w działaniach ratowniczych w dniu 22.05.2010r. godz. 17:00

Powiat

Ilość zastępów

Liczba strażaków

PSP

OSP

PSP

OSP

kraśnicki

11

5

84

24

opolski

64

64

190

535

puławski

7

50

65

222

rycki

1

1

4

3

razem

83

120

343

784

Siły i środki uczestniczące w działaniach ratowniczych w dniu 23.05.2010r. godz. 17:00

Powiat

Ilość zastępów

Liczba strażaków

PSP

OSP

PSP

OSP

kraśnicki

11

7

47

11

opolski

50

60

223

498

puławski

7

33

58

176

rycki

1

0

3

0

razem

69

100

331

715

W dniu 24.05.2010r. na godz. 14:00 zadysponowano łącznie 150 strażaków ochotników jednostek OSP z KSRG z terenu województwa lubelskiego (spoza powiatów: kraśnickiego, opolskiego i puławskiego) celem podmiany jednostek KSRG uczestniczących w działaniach od dnia 23.05. od godzin porannych.

Odnotowane straty jednostek OSP (zgłoszone do WSKR):

 • zatopione dwa samochody jednostek OSP z KSRG z terenu powiatu tomaszowskiego: OSP Telatyn (Ford Transit) i OSP Rachanie (Lublin III),
 • awaria łodzi jednostek OSP Pawłowice (pow. rycki) oraz OSP Oseredek (pow. tomaszowski),
 • awaria skrzyni biegów w samochodzie jednostki OSP Różanka (pow. włodawski).

Oprac.: mł. bryg. G.Ganczarenko

 

 

Lublin, dnia 20.05.2010r.

Na chwilę obecną działania związane a akcją powodziową na terenie województwa lubelskiego prowadzone są na terenie czterech powiatów nadwiślańskich, tj. kraśnickiego, opolskiego, puławskiego oraz ryckiego.

Działania prowadzone są przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego wspieranymi jednostkami OSP włączonymi do KSRG z terenu województwa lubelskiego oraz jednostkami OSP spoza KSRG z gmin, na terenie których występuje zagrożenie powodziowe. Są to odpowiednio gminy:

 • w powiecie kraśnickim:
  • gmina Annopol;
 • w powiecie opolskim:
  • gmina Józefów,
  • gmina Wilków,
  • gmina Łaziska;
 • w powiecie puławskim:
  • gmina Janowiec,
  • gmina Kazimierz Dolny,
  • gmina Puławy,
  • miasto Puławy;
 • w powiecie ryckim:
  • gmina Dęblin,
  • gmina Stężyca.

Wyodrębniając udział jednostek OSP w akcji powodziowej zadysponowano (siły i środki
spoza powiatów nadwiślańskich):

 • W dniu 19.05.2010 roku trzy kompanie odwodowe zestawione z jednostek OSP
  z KSRG (kompanie Biała, Chełm, Zamość – wchodzące w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego). W ramach tych związków taktycznych zadysponowano siły
  i środki 24 jednostek OSP z KSRG: łącznie 138 strażaków ochotników dysponujących 24 pojazdami i 4 łodziami. Dowództwo nad ww. kompaniami objęli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Kompanie skierowano: kompania Biała – na teren powiatu puławskiego, kompania Chełm – na teren powiatu opolskiego gm. Łaziska, kompania Zamość – powiat kraśnicki gm. Annopol.
 • W dniu 20.05.2010 roku do działań powodziowych zadysponowano 200 strażaków ochotników z jednostek OSP – strażacy z 35 jednostek OSP włączonych do KSRG i 1 OSP spoza KSRG (dysponujące 36 pojazdami). Jednostki zostały pogrupowane na dwa pododdziały, dowództwo nad nimi objęli funkcjonariusze PSP. Pododdziały zostały skierowane na teren powiatu opolskiego do gmin. Łaziska i Wilków.
 • W dniu 20.05.2010 roku do działań powodziowych na terenie powiatów opolskiego i kraśnickiego zadysponowano po 2 jednostki OSP ze sprzętem pływającym.

Zgodnie z raportem na godz. 13:00 na terenie powiatów nadwiślańskich w działaniach powodziowych uczestniczy m.in.:

 • 45 zastępów PSP – 277 strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
 • 277 zastępów OSP – 606 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szczegółowe zestawienie w tym temacie przedstawia załącznik nr 1.