Działania ZOSP RP ws. sporządzania sprawozdań finansowych przez OSP niewpisanych do rejestru przedsiębiorstw KRS

Ministerstwo Finansów zajęło jednoznaczne stanowisko, iż jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS (np. OSP wpisana wyłącznie do rejestru stowarzyszeń KRS) ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. Sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego, a następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu.

Powyższe stanowisko sprawia, że wszyscy członkowie zarządu OSP zobowiązani są do uzyskania możliwości składania podpisów elektronicznych, co w istotny sposób obciąży finansowo OSP, bądź jej członków.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej podjął działania mające na celu zmianę wprowadzonego w przyspieszonym tempie nowego uregulowania prawnego. Mamy nadzieję, że powstanie możliwość, by najmniejszym stowarzyszeniom i innym małym organizacjom pozarządowym, umożliwić sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych w sposób zdecydowanie mniej kosztowny.

25 stycznia 2019r. Związek OSP RP zwrócił się do Ministra Finansów o podjęcie przez Panią Minister działań które spowodowałyby przywrócenie ułatwień w sporządzaniu i składaniu sprawozdań finansowych przez stowarzyszenia i fundacje (np. jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS).

Do 13 lutego br. nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze wystąpienie
O konkretnych krokach i ich wynikach będziemy na bieżąco informować strażaków ochotników.