I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnych Reanimator i Reanimator Community uruchomionej na Urządzeniach mobilnych.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Aplikacji mobilnej oraz w Google Play.
3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.
4. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów należą do Usługodawcy lub osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.
5. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
6. Warunkiem technicznym korzystania z serwisu jest posiadanie Urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przez przeglądarkę internetową.
II. DEFINICJE
1. Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Reanimator lub Reanimator Community, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play i App Store, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego,
2. Google – spółka Google Inc. zarejestrowana w stanie Delaware (USA) z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play,
3. Google Play – oprogramowanie pod nazwą: Sklep Play, stworzone przez Spółkę Google, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM, umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego Google Play za pośrednictwem Urządzenia mobilnego,
4. App Store – platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami dla iPada, iPhone’a oraz iPoda touch, stworzona przez Apple Inc. Aplikacje w sklepie są tworzone przez właściciela App Store, firmę Apple, oraz przez osoby, które posiadają pakiet iOS SDK.
5. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu,
6. Regulamin – niniejszy dokument,
7. Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług, zawarta na czas nieokreślony w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług,
8. Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM,
9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
10. Usługodawca – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (00-340), ul. Oboźna nr 1, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116212, NIP 526-025-14-11, REGON 007024050,
11. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca dysponentem Urządzenia mobilnego, będąca użytkownikiem Internetu korzystająca z Serwisu,
III. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Usługodawcę Usług.
2. Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
5. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia łączy bezprzewodowych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.
6. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym, Użytkownik pobiera Aplikację z serwera Google za pośrednictwem stron sklepu internetowego Google Play albo z platformy dystrybucji cyfrowej z aplikacjami App Store. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej oraz aplikacji Google Play albo App Store.
7. Użytkownik może zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
8. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
9. Umowa o korzystanie z konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Użytkownika chęci zarejestrowania Konta Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku “Zarejestruj się”, kończącego proces rejestracji Konta.
10. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym.
11. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności ich dobre imię, może podjąć wszelkie, prawem dozwolone, działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
12. W przypadku rozwiązania Umowy o korzystanie z Aplikacji, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Aplikacji, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia mobilnego.
13. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Aplikacji (jej deinstalację) z Urządzenia mobilnego w sposób określony w ustępie 14 powyżej.
14. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
15. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
16. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
17. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Aplikacji, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich.
IV. USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH APLIKACJI
1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Usługi dostępne w Aplikacji są bezpłatne.
V. KONTO
1. Użytkownicy mają możliwość:
a. korzystania z Serwisu bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub
b. dokonania rejestracji w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowania się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie
2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak adres e-mail oraz hasło. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
3. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem
dogodniejszego korzystania z usług Serwisu.
4. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika podczas rejestracji danymi, w tym adresami e-mail, innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
5. Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
6. W granicach dopuszczalnych przez prawo w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem.
VI. LICENCJA
1. Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w ramach Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna.
2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji.
3. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika maksymalnie 5 (pięciu), bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
b. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym,
c. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,
d. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
4. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:
a. badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,
b. samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji,
c. wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji,
d. uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji,
e. publikowaniem Aplikacji,
f. innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji,
g. korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem,
h. zabronione jest reverse engineering.
5. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
VII. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Świadczenie przez Usługodawcę usług w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: reanimator-admin@zosprp.org.pl
3. Wzór wypowiedzenia ww. Umowy stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
4. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
5. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w pkt V Regulaminu odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: reanimator-admin@zosprp.org.pl
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego powyżej (ppkt 5). W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik może, w szczególności, posłużyć się:
a. formularzem odstąpienia od Umowy, który załączamy do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 2),
b. wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą.
9. Odstąpienie od Umowy bądź wypowiedzenie takiej umowy skutkuje usunięciem Konta przez Serwis, oraz równoczesnym zaprzestaniem świadczenia Usług Serwisu.
10. Usunięcie Konta Użytkownika przez Serwis nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy.
VIII. DANE OSOBOWE
Szczegółowe informacja dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, która stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
IX. REKLAMACJE
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: reanimator-admin@zosprp.org.pl . Wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Użytkownicy będący konsumentami posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
c. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
4. W przypadku zmian w niniejszym dokumencie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje w Aplikacji zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu lub usunąć Konto. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załączniki