Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych). Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.

Turnieje Wiedzy Pożarniczej wyposażają młodzież w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także przyczynią się do popularyzacji wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Ponadto młodzież ma możliwość poznania historii, kultury i tradycji danego regionu, bierze udział w zajęciach edukacyjnych na temat bezpieczeństwa, ratowania życia, ekologii, ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Ze względu na tematykę Turnieju uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami praktycznymi (np. udzielanie pierwszej pomocy, podstawy gaszenia pożarów) oraz wiedzą m.in. z zakresu chemii, fizyki ,ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, historii, ekologii, a w szczególności wiedzy i umiejętności racjonalnego zachowania w sytuacji niestandardowej i stresującej oraz znajomości sprzętu i jego zastosowania.

Turniej jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W OTWP uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W finale centralnym startują laureaci pierwszego i drugiego miejsca szczebla wojewódzkiego. Finał centralny składa się z dwóch części: testu pisemnego oraz ścisłego finału ustnego.

Na etapie eliminacji pisemnych uczestnicy rozwiązują test składający się z 40 pytań. Do finału ustnego kwalifikuje się 15 uczestników eliminacji pisemnych z 3 grup wiekowych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach.

Finał ścisły składa się z zadań praktycznych i finału ustnego. Każdy z uczestników odpowiada na 5 pytań jury (np. 2 pytania w części praktycznej i 3 pytania w części ustnej).  W finale ścisłym zostają wyłonieni zwycięzcy I, II, III, IV, V miejsc w 3 grupach wiekowych.

Zakres tematyczny Turnieju

HISTORIA – dzieje ruchu strażackiego i ochrony przeciwpożarowej,

ZWIĄZEK OSP RP – zasady działania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz rola Związku OSP w ich funkcjonalności,

PREWENCJA – bezpieczeństwo przeciwpożarowe , w tym techniczne zabezpieczenie przed powstawaniem pożarów, a w przypadku ich powstania ograniczenie ich rozprzestrzeniania,

RATOWNICTWO MEDYCZNE – znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, w tym przeznaczenie i stosowanie sprzętu KPP i PP, działania ratowniczo- gaśnicze, kluczowe elementy dotyczące taktyki oraz technik gaszenia pożarów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, a także zasad zachowania bezpieczeństwa dla poszkodowanych i ratowników,

ORGANIZACJA i TAKTYKA RATOWNICZA – podstawowe zasady organizowania działań ratowniczych, z uwzględnieniem taktyki i specyfiki poszczególnych specjalizacji z zakresu działań poszukiwawczo- ratowniczych, ratownictwa chemicznego, wodno-nurkowego, wysokościowego, technicznego oraz wyposażenia sprzętowego, a także zasad zachowania bezpieczeństwa dla poszkodowanych i ratowników,

EKOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA w edukacji dla bezpieczeństwa człowieka oraz przygotowanie społeczeństwa na zmiany klimatyczne.

Literatura oraz przepisy pomocne w przygotowaniu do OTWP (w budowie)

Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych  Józef  Ryszard Szaflik (w przygotowaniu)

Album Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. 125 lat Strażaka

Jednodniówka ROK 2008 ROKIEM BOLESŁAWA CHOMICZA

Jednodniówka NASZ RODOWÓD

Jednodniówka JEDNOŚCIĄ SILNI

Jednodniówka ZG ZOSPRP 1995

Zeszyty Historyczne 9 tomów

w uzupełnieniu

Dokumenty do pobrania