Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego ZOSP RP z dnia 4 czerwca 2016r,

Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Treść zgodna z wpisem do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 23.01.2008 r. NR KRS:0000116212.