Konkurs MSWiA finansowany ze środków UE

Szanowni Państwo

MSWiA ogłasza konkurs na projekt finansowany ze środków unijnych:

"Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej."

Projekt ten nie dotyczy naszych straży ale dotyczy urzędów administracji samorządowej, które potrzebują - szczególnie w przypadku gmin wiejskich - silnego wsparcia w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządczych.

Postanowiliśmy - jako Związek - włączyć się do tego projektu i złożyć wniosek wspólnie z innymi partnerami.

Bardzo  proszę o rozważenie udzielenia nam wsparcia w niniejszym przedsięwzięciu i – jeśli jesteście Państwo pracownikami administracji samorządowej – wypełnienie ankiety przez Państwa Urząd, bądź też skierowanie załączonej ankiety do urzędów administracji samorządowej (gmin i powiatów) na Waszym terenie.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, obejmujących wdrażanie usprawnień zarządczych między innymi właśnie w urzędach gmin ale również w starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich na poziomie całej instytucji, bądź w wybranych aspektach jej funkcjonowania.

Nas interesują - w pierwszym rzędzie - urzędy gmin oraz urzędy miast i gmin.

Wsparcie może być realizowane poprzez szkolenia, doradztwo, analizy, ekspertyzy, ewaluacje oraz rozwój systemów informatycznych (w ramach limitu cross-financingu) mające na celu:

• wdrożenie usprawnień w zakresie:

- komunikacji wewnętrznej,

- elektronicznego obiegu dokumentów,

- metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu,

- zarządzania ryzykiem,

- planowania strategicznego,

- zarządzania zasobami ludzkimi,

- zarządzania projektowego,

- budżetu zadaniowego i planowania finansowego,

- obsługi klientów,

- konsultacji społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- zlecania zadań publicznych.

• wdrożenie systemu zarządzania jakością (np. norma ISO),

• wdrożenie systemu oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów (np. Powszechny Model Samooceny CAF, Program Rozwoju Instytucjonalnego),

• oraz inne działania mające na celu wdrożenie usprawnień zarządczych w urzędach administracji samorządowej.

Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwu w projekcie, np.: liczba Jednostek Samorządu Terytorialnego które wdrożyły usprawnienia zarządcze lub zostały objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania.

Rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Można do nich zaliczyć np. podniesienie umiejętności kadr urzędów jednostek samorządu terytorialnego itp.

Podkreślam jeszcze raz - tak jak w nagłówku ankiety:

Informacje zawarte w formularzu służą wyłącznie do określenia potrzeb szkoleniowych jednostki samorządu terytorialnego. Ankieta nie jest zobowiązaniem do świadczeń wzajemnych.

Ale jest bardzo ważna ze względu na właściwe opracowanie dokumentacji konkursowej i ważna z punktu widzenia jakości oferty szkoleniowej kierowanej do administracji w terenie.

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać drogą elektroniczną na poniższe adresy:

zbigniew.kaliszyk@zg.zosprp.pl

bohdan.gotkiewicz@combidata.pl

Prosimy o przekazanie ankiet na wskazane powyżej adresy do dnia 29 lipca br. (wtorek) do godziny 9ºº.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 058 550 95 00.

I jeszcze jedna ważna informacja:

Szkolenia, które będą organizowane w ramach tego projektu - jeśli zostanie on przyjęty przez MSWiA do realizacji - będą dla administracji samorządowej nieodpłatne. Oczywiście - skala konkursu będzie limitowała ich ilość.

Załącznik: ankieta