Uwaga konkurs

KONKURS NA ZNAK GRAFICZNY
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH


Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs na znak graficzny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół i uczelni artystycznych, twórców profesjonalnych i amatorów.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działają w miejscu zamieszkania, szkołach, placówkach wychowawczych, pod patronatem Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zrzeszają dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat w trzech grupach:
maluchy – „Iskierki” – 7-11 lat
młodsze – „Płomyki” – 12-15 lat
starsze – „Ogniki” – 16-18 lat.
Celem działania drużyn jest szersze zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i swego środowiska oraz przygotowanie jej do przejęcia – w pokoleniowej zmianie – bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podstawowe zadania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej to:
- udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
- organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku, z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.,
- rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportu i turystyki,
- podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,
- działalność wolontariacka.


Informacje techniczne:

technika: dowolna
format: A - 4
kolorystyka: dowolna – z uwzględnieniem kolorów: złotego, szafirowego,
czerwonego, białego
symbolika: związana z działalnością Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
napis: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza lub skrót: MDP (z miejscem na
nazwę miejscowości)

Wszystkie prace należy opatrzyć godłem autora oraz dołączyć kopertę zawierającą:
- imię i nazwisko
- dokładny adres, telefon, e-mail
- nazwę szkoły, uczelni lub miejsce pracy
- godło autora
- oświadczenie autora (ściągnij) o przeniesieniu praw autorskich.

Prace konkursowe, odpowiednio zabezpieczone, prosimy przesyłać na adres:
Zarząd Główny Związku OSP RP
Dział Programowo-Szkoleniowy
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
w terminie do 15 października 2005 roku.

Przewidujemy wstępną ocenę nadesłanych projektów przez Komisję ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Wysokość I nagrody wynosi 3.000,- zł.


Postanowienia szczegółowe
1. Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego wykonania prac.
2. Prawa autorskie majątkowe do prac – dzieł nagrodzonych przechodzą na własność Organizatora, a wynagrodzeniem za ich przeniesienie jest kwota nagrody.
3. W odniesieniu do dzieł nagrodzonych Organizator jest uprawniony do korzystania z nich na następujących polach eksploatacji:
- utrwalenie
- zwielokrotnienie określoną techniką
- wprowadzenie do obrotu
- wprowadzenie do pamięci komputera
- publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie
- wystawienie
- wyświetlenie.
4. Organizator jest uprawniony do wykonywania praw zależnych do dzieł nagrodzonych.
5. Nagrody podlegają opodatkowaniu według stosownych uregulowań prawnych.

Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu
3. Interpretacja Regulaminu zależy od Organizatora Konkursu.
4. Organizator nie odsyła nagrodzonych prac. Prace zgłoszone do Konkursu, które nie zostały nagrodzone, przechodzą na własność Organizatora Konkursu bez prawa ich wykorzystania oraz bez przeniesienia praw autorskich. Wykorzystanie w późniejszych terminie pracy, która nie została nagrodzona w Konkursie, wymaga każdorazowo indywidualnej pisemnej umowy Organizatora Konkursu z autorem.
5. Koszty materiałów potrzebnych do wykonania prac konkursowych pokrywają Uczestnicy.
6. Wszelkie materiały związane z Konkursem przekazane Organizatorowi Konkursu przez nagrodzonych Uczestników nie podlegają zwrotowi.
7. Do dnia rozpoczęcia Konkursu Regulamin może ulec zmianie lub konkurs może zostać odwołany.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz poprzez podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Biura ZG ZOSP RP – Dział Programowo-Szkoleniowy tel. 022/826-52-91 do 92, fax 022/827-53-29, e-mail: zg@zosprp.pl.