Informacja w sprawie zarzutów prasowych podnoszonych wobec ZOSP RP i Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, w związku z pojawiającymi się w ciągu ostatnich tygodni publikacjami medialnymi wymierzonymi w działalność ochotniczego pożarnictwa, w tym w szczególności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Druha Waldemara Pawlaka informuje, że w Związku przeprowadzona została kontrola przez specjalną komisję powołaną uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP mającą na celu sprawdzić prawdziwość zarzutów.

Wyniki kontroli nie potwierdziły zarzutów jakoby w działalności Związku dochodziło do zdarzeń opisanych w materiałach prasowych, które w złym świetle mogłyby postawić działalność organów statutowych Związku i jego przedstawicieli. Podobnie jak przeprowadzone w ZOSP RP, w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kontrole przez Najwyższą Izbę Kontroli, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Kontroli, Skarg i Wniosków oraz Główną Komisję Rewizyjną wykazały należytą dbałość o gospodarowanie środkami publicznymi przez Związek. Wydatkowanie tych środków odbywało się zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gospodarowania środkami, które nie miały charakteru środków publicznych, przy ich wydatkowaniu stosowano zasady zapewniające konkurencyjność, a wybrane oferty były najkorzystniejszymi z punktu widzenia Związku.

Wyniki kontroli przeprowadzanych sukcesywnie w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach poprzednich, zarówno przez podmioty zewnętrzne jak i Główną Komisję Rewizyjną, także nie dają podstaw do stawiania organom ZOSP RP zarzutów co do nieprawidłowości w zakresie gospodarowania majątkiem Związku.