ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Numer sprawy: ZP/FO/004/2013

ZP/FO/004/2013                                                                                     Katowice, 2013-05-20

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/004/2013. Nazwa zadania: Dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych - 01/2013

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1
Nr zadania:                   zadanie nr 1
Nazwa wykonawcy:              MSA Safety Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 05-090 Raszyn, ul. Wschodnia 5A.
 
Lp.:                          2
Nr zadania:                   zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy:              ARPAPOL 8  Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 43-300 Bielsko-Biała, ul. Towarowa 24.
 
Lp.:                          3
Nr zadania:                             zadanie nr 3
Nazwa wykonawcy:              "FASER" S.A.
Adres wykonawcy:                 42-600Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44
 
Lp.:                          4
Nr zadania:                   zadanie nr 4
Nazwa wykonawcy:              "PROF-BEH" Roman Jaworski
Adres wykonawcy:                 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Hutnicza 1.
 
Uzasadnienie wyboru: najniższa oferowana cena.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1.
Nr zadania:                   1
Nazwa wykonawcy:              MSA Safety Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:                 05-090 Raszyn, ul. Wschodnia 5A.
Cena oferty brutto:                 440 210,16
Liczba pkt. w kryterium cena:            100
 
Lp.:                          2.
Nr zadania:                   2
Nazwa wykonawcy:               ARPAPOL 8,  Sp. z o.o.  
Adres wykonawcy:                 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Towarowa 24.
Cena oferty brutto:                 391 480,21
Liczba pkt. w kryterium cena:            100
 
Lp.:                          3.
Nr zadania:                   2
Nazwa wykonawcy:              „PROF- BEH” Roman Jaworski       
Adres wykonawcy:                 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Hutnicza 1.
Cena oferty brutto:                 402 131,52
Liczba pkt. w kryterium cena:            97,35
 
Lp.:                          4.
Nr zadania:                   3
Nazwa wykonawcy:              „FASER” S.A.
Adres wykonawcy:                 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42.
Cena oferty brutto:                 16 117,92
Liczba pkt. w kryterium cena:            100
 
Lp.:                          5.
Nr zadania:                   4
Nazwa wykonawcy:              „PROF – BEH” Roman Jaworski
Adres wykonawcy:                 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Hutnicza 1.
Cena oferty brutto:                 56 700,00
Liczba pkt. w kryterium cena:            100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

 

____________________________________

Jerzy Wójcik