ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Numer sprawy: ZP/FO/002/2013

ZP/FO/002/2013                                                                                 Katowice, 2013-06-04

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/FO/002/2013. Nazwa zadania: Dostawa wozów strażackich - 1/2013

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------
 
Lp.:                          1
Nr zadania:                   zadanie nr 1
Nazwa wykonawcy:              Frank-Cars Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:              42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 147/151
 
Lp.:                          2
Nr zadania:                   zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy:              Frank-Cars Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:              42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 147/151
 
Lp.:                          3
Nr zadania:                   zadanie nr 3.
Nazwa wykonawcy:              Frank-Cars Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:              42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 147/151
 
Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca złożył oferty spełniające wymagania oferując jednocześnie najkorzystniejszą cenę.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
 
Lp.:                          1.
Nr zadania:                   zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy:              P.W. BIBMOT BIK Sp. J.
Adres wykonawcy:              39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 1.
Cena oferty brutto:           278 600,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 93,03
 
Lp.:                          2.
Nr zadania:                   zadanie nr 3
Nazwa wykonawcy:              P.W. BIBMOT BIK Sp. J.
Adres wykonawcy:              39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 1.
Cena oferty brutto:           129 300,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,95
Lp.:                          3.
Nr zadania:                   zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy:              Dragon S.C. S. Kucharz B. Dudek
Adres wykonawcy:              42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Kazdębie 121.
Cena oferty brutto:           259 197,84
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
 
Lp.:                          4.
Nr zadania:                   zadanie nr 3
Nazwa wykonawcy:              Dragon S.C. S. Kucharz B. Dudek
Adres wykonawcy:              42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Kazdębie 121.
Cena oferty brutto:           129 598,92
Liczba pkt. w kryterium cena: 90,74
 
Lp.:                          5.
Nr zadania:                   zadanie nr 1
Nazwa wykonawcy:              Frank-Cars Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:              42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 147/151
Cena oferty brutto:           176 000,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
 
Lp.:                          6.
Nr zadania:                   zadanie nr 2
Nazwa wykonawcy:              Frank-Cars Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:              42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 147/151
Cena oferty brutto:           299 600,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 86,51
 
Lp.:                          7.
Nr zadania:                   zadanie nr 3
Nazwa wykonawcy:              Frank-Cars Sp. z o.o.
Adres wykonawcy:              42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 147/151
Cena oferty brutto:           117 600,00
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:
 
W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------
 
Lp.:                          1
Nazwa wykonawcy:              P.W. BIBMOT BIK Sp. J.
Adres wykonawcy:              39-900 Mielec, ul. Drzewieckiego 1.
Nr zadania:                   zadanie nr 2
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
Wykonawca nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ do zamówienia
- przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 3.2 do SIWZ
do zamówienia w pkt 6 oraz pkt 8 wymagań.
 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89. ust. 1 pkt 2. Ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.
 
Lp.:                          2
Nazwa wykonawcy:              P.W. BIBMOT BIK Sp. J.
Adres wykonawcy:              39-900 Mielec, ul. Drzewieckiego 1.
Nr zadania:                   zadanie nr 3
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
Wykonawca nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ do zamówienia
- przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 3.3 do SIWZ
do zamówienia parametr "Silnik", pkt 2 wymagań.
 
Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89. ust. 1 pkt 2. Ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.
 
Lp.:                          3
Nazwa wykonawcy:              DRAGON S.C. S. Kucharz B. Dudek
Adres wykonawcy:              42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Kazdębie 121.
 
Nr zadania:                   zadanie nr 2
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
Wykonawca nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ do zamówienia
- przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań zawartych w załączniku nr 3.2 do SIWZ
do zamówienia w pkt 6 wymagań.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89. ust. 1 pkt 2. Ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po upływie 10  dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

____________________________________

Jerzy Wójcik