Regulamin Mistrzostw Polski OSP w maratonie MTB o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA
POBIERZ PROGRAM ZAWODÓW (WERSJA DO DRUKU A4)


REGULAMIN
Mistrzostw Polski Ochotniczych Straży Pożarnych
w maratonie MTB o Puchar Prezesa Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

(podczas IV edycji Skandia Maraton Lang Team w Nałęczowie, 3 lipca 2010 r.)

1. CEL

Celem Mistrzostw Polski Ochotniczych Straży Pożarnychw maratonie MTB o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest:

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 2. Promocja miejscowości i szlaków turystycznych w najciekawszych zakątkach naszego kraju.
 3. Umożliwienie współzawodnictwa Strażaków w maratonie MTB.
 4. Wyłonienie Mistrzów Polski.
 5. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce.

2.  NAZWA

Skandia Maraton Lang Team 2010, Mistrzostwa Polski Ochotniczych Straży Pożarnych RP w maratonie MTB o Puchar Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

3. ORGANIZATOR

Lang Team Sp. z o.o. Biuro Organizacji Imprez Sportowych
ul. Pachnąca 81, 02-792 Warszawa,
tel.: 48-22-649-24-91/96 lub 48-22-648-40-31
fax: 48-22-649-24-98,
e-mail: kontakt@langteam.com.pl,
Internet: www.langteam.com.pl          

4. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI W MARATONIE

Nałęczów - 30 maja 2010 roku

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenia do Mistrzostw należy wypełnić na załączonym formularzu i przesłać w terminie do  18 maja 2010 r. pod adres:
  Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
  ul. Szczerbowskiego 6c, 20-012 Lublin,
  tel. 48-81-536-13-10, fax 48-81-536-13-13,
  e-mail: lublin@zosprp.pl
  Internet: www.zosprp.lublin.pl
 2. Każdy zawodnik otrzyma od Organizatora chip. Zarejestruje go i umocuje wg otrzymanej instrukcji. W przypadku utraty chipa zawodnik jest zobowiązany do wykupienia duplikatu za kwotę 20 zł.
 3. Każdy zawodnik otrzyma przed startem od Organizatora numer startowy. W przypadku utraty numeru startowego Organizator wyda jego duplikat za pobraniem opłaty w wysokości 15 zł.
 4. Każdy zawodnik musi być członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i posiadać legitymację.
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Musi dysponować własnym rowerem.

6. PROGRAM ZAWODÓW

1 dzień przed zawodami:

godzina 16.00 - 20.00
Rejestracja oraz sprawdzenie dokumentów, wydawanie numerów startowych i chipów

W dniu zawodów:

godzina 8.30   - 10.30
zapisy w Biurze Zawodów
godzina 10.30 - 10.40
odprawa techniczna
godzina 10.40
ustawienie uczestników w sektorach
godzina 11.00
start maratonu GRAND FONDO
godzina 11.10start maratonu MEDIO
godzina 11.20start maratonu MINI (Mistrzostwa Polski OSP RP)
godzina 11.30start maratonu RODZINNEGO
godzina 16.30zamknięcie trasy maratonu na wszystkich dystansach
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.
DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW
13.00 - Dekoracja w kategorii RODZINNEJ
14.00 - Dekoracja w kategorii MINI (Mistrzostwa Polski OSP RP)
15.00 - Dekoracja w kategorii MEDIO
16.30 - Dekoracja w kategorii GRAND FONDO

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:

 • numer startowy z chipem,
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, owoce, ciasta, itp.),
 • posiłek regeneracyjny po maratonie,
 • pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.skandiamaraton.pl oraz tablicy ogłoszeń w miejscu maratonu),
 • profesjonalnie oznaczone trasy,
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
 • ubezpieczenie NW na czas trwania maratonu,
 • możliwość umycia roweru po maratonie przez obsługę Lang Team,
 • doskonalą organizację, oprawę i kolarską atmosferę.

8. DYSTANS

MINI 15 - 45 km

9. ZASADY ROZGRYWANIA MISTRZOSTW

 1. Mistrzostwa Polski Ochotniczych Straży Pożarnych RP zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Skandia Maraton Lang Team na dystansie MINI (około 30 km).
 2.   Start do Skandia Maraton Lang Team na dystansie MINI we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzania startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.
 3.  Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona.
 4.  Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
 5.  Na trasie maratonu będą znajdowały się strefy bufetowe. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem każdej edycji Skandia Maraton Lang Team.
 6.  W przypadku niezadziałania chipa startowego (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sędziego.
 7.  Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 16:30 nie zostanie sklasyfikowany.

10. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE SKANDIA Maraton LANG TEAM

 1. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej powinien na trasie ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
 2. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliżają się do skrzyżowania.
 3. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 4. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
 5. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

11. RUCH DROGOWY

 1. Skandia Maraton Lang Team będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu.
 2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.

12. KATEGORIE WIEKOWE

W Mistrzostwach Polski Ochotniczych Straży Pożarnych RP obowiązują następujące kategorie wiekowe:

Kategoria K (DK) kobiety open
Kategoria M1 (DM-1) do 45 roku (rocznik 1965 i młodsi)
Kategoria M2 (DM-2) powyżej 45 lat (rocznik 1964 i starsi)

13. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Mistrzami Polski Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Skandia Maraton Lang Team                   w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy jako pierwsi miną linie mety iw najkrótszym czasie pokonają trasę maratonu na dystansie MINI oraz nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

14. NAGRODY

Zwycięzcom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

15.  KARY

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

 •  upomnienie uczestnika,
 •  kara finansowa w wysokości minimalnie 100 zł maksymalnie 200 zł,
 •  dyskwalifikacja uczestnika,
 •  zawieszenie uczestnika.

16. PROTESTY

 1. Protesty odnośnie przebiegu maratonu jak również klasyfikacjii wyników należy składać w dniu trwania zawodów, wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów.
 2. Protesty dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut, od czasu ogłoszenia wyników.
 3. Do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego.

17. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne               z prawdą.
 8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
 9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.
 10. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 11. Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
 12. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 13. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami a także wyniki z podaniem nazwisk uczestników mogą być wykorzystane za zgodą Organizatora przez środki masowego przekazu.
 14. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 15. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów                                    i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 16. Nieznajomość regulaminu Skandia Maraton Lang Team i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.
 17. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.