Posiedzenie Prezydium ZG ZOSP RP

W dniu 2 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium ZG ZOSP RP.

Członkowie Prezydium zreferowali sytuację w poszczególnych województwach oraz zakres działań do jakich dysponowane są OSP w związku ze stanem epidemii. Są to głównie zadania pomocnicze sprowadzające się do opieki nad potrzebującymi (zdrowymi), dowozu żywności dla osób potencjalnie zagrożonych wirusem COVID19 objętych kwarantanną, bądź wywóz śmieci z mieszkań osób objętych kwarantanną.

Prezes Zarządu OW ZOSP RP woj. lubuskiego poinformował o inicjatywie zarządu województwa, który przyznał dofinansowanie na pomoc lubuskim seniorom. Pomogą im OSP zakupując artykuły spożywcze i środki higieny osobistej i dostarczając je do domu.
Poinformowano także, że Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał środki na zakup dla OSP środków ochronnych niezbędnych dla przeciwdziałania COVID-19.
Wskazano także na konieczność utrzymywania przez Biura Zarządów Wojewódzkich ZOSP RP stałego kontaktu telefonicznego z OSP.

Prezydium ZG ZOSP RP podjęło także uchwałę nr 126/25/2020 w sprawie sposobu działania władz statutowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
o treści:

Na podstawie § 26 ust. 3 i § 25 pkt 1, pkt 2a, pkt 4 statutu Związku OSP RP - Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, mając na uwadze szerzenie się zakażenia wiru-sem SARS-CoV-2 i ogłoszony stan epidemii - w związku z tym możliwość traktowania go jako przejaw siły wyższej i związaną z tym możliwość przyjęcia jako przyczyny usprawiedliwiającej niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania - postanawia:

§ 1

Zalecić władzom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i władzom jego oddziałów obradowanie oraz podejmowanie uchwał poza posiedzenia-mi, w trybie pisemnym (poczta zwykła, elektroniczna, telefaks itp.) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 2

Zarekomendować ochotniczym strażom pożarnym podjęcie działań analogicznych do określonych w § 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Wykonawczemu Związku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA.

Z uwagi na panujący stan epidemii posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji MEET pakietu G-Suite.
Związek OSP RP w roku 2016 podpisał porozumienie o współpracy z firmą Google w ramach której otrzymał dla swych struktur oraz członków (OSP) bezpłatny dostęp do pakietu Google for Works. Udostępnione narzędzia umożliwiają m.in możliwość zakładania kont pocztowych, wykorzystanie dysku wirtualnego, prowadzenie kalendarza, opracowanie i publikację on-linowych formularzy i ankiet, wspólną edycję dokumentu przez kilku użytkowników, zakładanie i budowę witryn internetowych, organizację "klas" do e-learningu, oraz narzędzie do wideokonferencji Meet. https://meet.google.com/

Zachęcamy do wykorzystania takich narzędzi w działalności Związku oraz w OSP. https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=pl
Z usługi mogą w pełnym zakresie (do 100 osób) korzystać (organizować) użytkownicy, którzy mają konto gmail w domenie @zosp.org.pl
Zainteresowanych prosimy o mail na telekonferencje@zosprp.org.pl Organizuj spotkania wideo, w których jednocześnie uczestniczy kilka osób z całego świata.
Dołączaj z dowolnego miejsca do nie zaplanowanych spotkań, wirtualnych szkoleń organizowanych na całym świecie, zdalnych rozmów i nie tylko. https://support.google.com/a/users/answer/9300131 ---

Aby założyć konto wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/akMATxoVTUA4LE25A