Nowe zasady uzyskiwania 1 % podatku w roku 2011 przez OPP

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zmiany te znajdą zastosowanie zarówno:

- w odniesieniu do podatników opłacających podatek na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- jak i korzystających z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Chociaż weszły one w życie z nowym rokiem, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2010 r

Wskazane modyfikacje do ustaw podatkowych wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146). 

Uwaga!

Nowa ustawa nakłada nowe obowiązki na organizację, podatnikom zaś będzie łatwiej – możemy odetchnąć z ulgą.

 

W wyniku nowelizacji zapisów art. 45c ustawy o pdof oraz art. 21b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2011 r. wprowadzono nowe zasady związane z 1% dotyczące m.in. publikowania wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do jego otrzymywania. Zmianie uległy również warunki, które muszą być spełnione, aby organ podatkowy zrealizował wniosek podatnika o przekazanie 1% podatku wskazanej organizacji pożytku publicznego.

Najistotniejsze zmiany to:

1) skrócenie terminu na złożenie korekty zeznania, w której można wnioskować o przekazanie 1%, z dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania, do jednego miesiąca,

2) wskazując wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego podatnik nie będzie już zobowiązany podawać jej nazwy - wystarczy, że poda jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Identyfikacja OPP odbywać się będzie wyłącznie po numerze wpisu do KRS, a nie jak to miało miejsce w latach ubiegłych – poprzez podanie nazwy oraz numeru KRS wybranej organizacji,

3) organizacje pożytku publicznego szybciej niż dotychczas będą otrzymywały pieniądze z 1%. Od 2011 r. naczelnicy urzędów skarbowych będą obowiązani przekazywać kwoty 1% podatku na rachunek bankowy organizacji już w okresie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane będzie zeznanie podatkowe,

4) podatek będący podstawą obliczenia 1% podatku traktowany będzie jako zapłacony w pełnej wysokości również wtedy, gdy zaległość podatkowa z tego tytułu nie przekroczy wysokości trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską SA za polecenie przesyłki-w chwili obecnej jest to kwota 6,60 zł

5) od nowego roku możliwość przekazania 1% podatku zyskają również podatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy składać będą zeznania podatkowe w trakcie roku podatkowego. Dotyczy to podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce i składają zeznania podatkowe w trakcie roku podatkowego

6) nowe zasady związane z 1% dotyczące publikowania wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do jego otrzymywania. Zaczęły one obowiązywać od 1 września 2010 r. Organizacja pożytku publicznego, po spełnieniu ustawowych warunków, znajdzie się na elektronicznym wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za rok poprzedni prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczna wersja wykazu organizacji pożytku publicznego zostanie opublikowana 15 marca w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS. Zawierać będzie nazwę i numer KRS oraz numery rachunków bankowych organizacji przeznaczone do wpłat 1%. Na podstawie nowelizacji wykaz organizacji będzie ogłaszany czterokrotnie: do 15 grudnia, 15 stycznia, 15 lutego i do 15 marca.

Minister finansów opracował nowe wzory formularzy PIT-28, PIT -28/A, PIT/O i PIT /D, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, które obowiązują od 1 stycznia 2011 r.

Skala podatkowa pozostaje bez zmian.