W dniach 4-6 lipca na zaproszenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gościliśmy delegację Niemieckiego Związku Straży Pożarnych w składzie: Karl-Heinz Banse, Prezydent Niemieckiego Związku Straży Pożarnych; Rudolf Römer, Dyrektor Generalny NZSP oraz Maximilian Rudzki, tłumacz i specjalista.
Podczas pobytu w Polsce goście spotkali się między innymi z dyrektorem Wytwórni Umundurowania Strażackiego druhem Wiesławem Golańskim, który oprowadził delegację niemiecką po wytwórni i przedstawił jej historię oraz dokonania. Na zaproszenie Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Józefa Galicy delegacja NZSP spotkała się z kierownictwem Komendy Głównej PSP, a następnie zwiedziła Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.
W piątek 5 lipca 2024 r. w siedzibie Biura ZG ZOSP RP podpisane zostało porozumienie pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Niemieckim Związkiem Straży Pożarnych. Niniejsze porozumienie zawarte zostało jako kontynuacja Traktatu między Rzeczypospolita Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku w myśl Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy z 14 listopada 1990 roku, zgodnie z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych, które to obejmują utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego oraz ochronę praw człowieka.
A także w myśl przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z duchem Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 roku.
Mając na uwadze postanowienia Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Statutu Niemieckiego Związku Straży Pożarnych i kontynuując porozumienia pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Niemieckim Związkiem Straży Pożarnej z dnia 28 stycznia 1999 roku dzisiejsze porozumienie sygnował swym podpisem Druh Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. W imieniu Niemieckiego Związku Straży Pożarnych podpis złożył Karl-Heinz Banse, Prezydent NZSP.
Na mocy podpisanego właśnie porozumienia, umowa podpisana w Warszawie dnia 28 stycznia 1999 roku pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej a Niemieckim Związkiem Straży Pożarnej została przedłużona na czas nieokreślony.
Jednocześnie ZOSP RP oraz NZSP zobowiązały się kontynuować i rozszerzać współpracę w następujących dziedzinach:
1. współdziałania w ramach Unii Europejskiej,
2. współdziałania w ramach CTIF (International association of fire and rescue services),
3. ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
4. współpracy w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia konfliktów zbrojnych zagrażających bezpieczeństwu,
5. organizacji i programów szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych,
6. organizacji i programów szkoleń dzieci i młodzież działającą w ochotniczych strażach pożarnych,
7. kierunków rozwoju sprzętu pożarniczego i środków ochrony osobistej strażaka,
8. rozwiązań naukowo-technicznych i literatury fachowej w zapobieganiu pożarów i organizacji działań ratowniczych,
9. wspólnych działań kulturalno-oświatowe w środowisku ochotniczych straży pożarnych, sportu pożarniczego,
10. nowych inicjatyw służących umacnianiu wzajemnej współpracy.

Współpraca obejmuje:
1. współdziałanie na rzecz rozwoju i umacniania bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej w ramach Unii Europejskiej na rzecz rozwoju naszych Związków, ochotniczych straży pożarnych i ich członków, w tym inicjowanie nowych obszarów tematycznych i rekomendowanie ich instytucjom europejskim w celu podjęcia działań,
2. współdziałanie na rzecz skutecznego przedstawicielstwa w CTIF oraz jego organów,
3. realizację przedsięwzięć mających na celu podniesienie świadomości społecznej i działań zapewniających ochronę środowiska i reagowania na zmiany klimatu w zakresie działań ochotniczych straży pożarnych, w tym wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków,
4. realizację przedsięwzięć mających na celu reagowanie na zagrożenia związane z wystąpieniem konfliktów zbrojnych zagrażających bezpieczeństwu w Europie, w tym podejmowanie działań wspierających osoby zagrożone oraz wsparcie strażackich organizacji partnerskich umożliwiających ich bieżące działanie i rozwój,
5. wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych,
6. przekazywanie informacji dotyczących wyposażenia technicznego stosowanego w ochotniczych strażach pożarnych,
7. wymianę grup strażaków, dzieci i młodzieży z ochotniczych straży pożarnych,
8. organizowanie wspólnych imprez kulturalno-oświatowych i sportowych dla przedstawicieli środowisk pożarniczych,
9. wzajemne informowanie o rozwiązaniach organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie Związków straży pożarnych Umawiających się Stron,
10. podejmowanie nowych inicjatyw służących rozwojowi naszych Związków i umacnianiu wzajemnej współpracy.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Niemieckim Związkiem Straży Pożarnych znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa i efektywności działań ratowniczych, zarówno na terenie Polski jak i Niemiec.

Nina Mirgos-Kilanowska, Rzecznik Prasowy ZOSP RP
Zdjęcia: Iwona Legędź