W środę 3 lipca 2024 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Strony zgodnie zadeklarowały wolę współpracy w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć prewencyjnych, realizacji zadań na rzecz edukacji, propagowania działalności w dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych.

Ze strony Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej porozumienie sygnował swym podpisem Druh Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. W imieniu Akademii Sztuki Wojennej podpis złożył dr Mieczysław Gocuł, generał w stanie spoczynku – rektor Akademii Sztuki Wojennej.

Na podstawie zawartego porozumienia Akademia oraz Związek zobowiązały się do współpracy w zakresie edukacji, propagowania działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności. Istotnym elementem jest także zarządzanie kryzysowe i obronność, kształtowanie postaw patriotycznych oraz profilowanie społecznie pożądanych postaw, w szczególności:

  1. organizowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć konferencyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
  2. aplikowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych;
  3. wymiana informacji naukowej i technicznej;
  4. promowanie wyników projektów badawczych istotnych dla ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i obronności;
  5. kształtowanie wśród młodzieży prawidłowych postaw obywatelskich, patriotycznych, proobronnych i społecznych;
  6. podejmowanie działań promujących wspólne przedsięwzięcia prewencyjne oraz edukacyjno-wychowawcze;
  7. popularyzowanie wśród młodzieży sportów obronnych;
  8. wspieranie procesu dydaktycznego studentów akademii.

Generał Mieczysław Gocuł w swoim przemówieniu podkreślił wspólny cel obu stron podpisujących porozumienie.

– „Na zewnątrz różnią nas kolory mundurów, niejednokrotnie jesteśmy innymi formacjami gdzie każda ma swoje cele strategiczne, cele zoperacjonalizowane. Niewątpliwie to co nas łączy to wspólny mianownik pracy dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, pracy na rzecz budowania bezpieczeństwa i obronności państwa. (…) Ten wspólny mianownik doprowadził nas dzisiaj do podpisania porozumienia które niewątpliwie kontrybuuje do tego, aby budowanie odporności i bezpieczeństwa miało nowy, lepszy, zsynchronizowany, skoordynowany wymiar” – mówił gospodarz uroczystości.

Rektor Akademii podziękował prezesowi Pawlakowi za zaangażowanie w podpisanie porozumienia z Akademią.

– Dziękuję Panie Prezesie za pański wkład pracy, za chęć sfinalizowania tego porozumienia, które niewątpliwie doprowadzi do sytuacji lepszej synchronizacji. Życzę wszystkiego najlepszego obu formacjom, bo sukces tych formacji będzie sukcesem Rzeczypospolitej, naszych obywateli” – podsumował w swoim przemówieniu okolicznościowym generał Gocuł.

Druh Waldemar Pawlak podziękował za inicjatywę podpisania porozumienia oraz możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.

– „Dzięki temu porozumieniu kompetencje i wiedza która tutaj jest w Akademii Sztuki Wojennej , wiedza takich osób jak pan rektor, pan generał Mieczysław Gocuł, ale także całej kadry może też być dostępna dla ochotniczej straży pożarnej, dla Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.(…) Dzisiaj, kiedy jesteśmy w przededniu uchwalenia ustawy (…) dotyczącej ochrony, obrony ludności cywilnej to przekazanie tej wiedzy dotyczącej i zarządzania kryzysowego i spraw związanych z ochroną ludności ale także z wdrażaniem tej ustawy która będzie wprowadzała nowe mechanizmy łączące zarówno siły cywilne jak i siły zbrojne we wspólnym działaniu na rzecz ochrony i obrony naszej ojczyzny jest bardzo ważne, żeby te kompetencje były przekazywane do samorządów (…). Liczymy, że ta współpraca będzie przekładała się na wielopoziomową, bardzo owocną działalność która wzmocni nasze możliwości i obronne i odporność naszego społeczeństwa. (…). Bardzo istne jest żeby całe społeczeństwo miało wiedzę i umiejętności radzić sobie w różnych kryzysowych sytuacjach” – powiedział po podpisaniu porozumienia Senator RP Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Głos zabrał także obecny na uroczystości podpisania porozumienia generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wyraził swoje uznanie z faktu podpisania porozumienia między stronami.

– „Doceniając wagę i znaczenie Akademii Sztuki Wojennej niewątpliwie w budowaniu wiedzy i przekazywania tej wiedzy (…) myślę że ten element współpracy między Akademią i Związkiem Ochotniczej Straży Pożarnej który przecież buduje ten element odporności lokalnej systemu ratowniczego który będzie kluczowym elementem budowania bezpieczeństwa naszego kraju i jest to kolejny etap budowania właściwych relacji między siłami zbrojnymi i ochroną ludności. Bardzo się cieszę z tego porozumienia które będzie przed wszystkim skutkowało tym że będziemy mieli lepsze kompetencje, lepiej przygotowany personel a to jest sprawa najważniejsza” – mówił minister Leśniakiewicz.

O dalszych działaniach podejmowanych w ramach współpracy Związku OSP RP i Akademii Sztuki Wojennej będziemy informować na bieżąco.

Nina Mirgos-Kilanowska, Rzecznik Prasowy ZOSP RP

Zdjęcia: Akademia Sztuki Wojennej