W poniedziałek, 9 maja o godzinie 17:30 Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Waldemar Pawlak, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław Leśniakiewicz oraz Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP druh Kazimierz Sady wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Delegatury Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii.

Stronę mołdawską reprezentowali: Generał Mihail Harabagiu – Przewodniczący Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych Mołdawii oraz przedstawiciele kierownictwa Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii (IGSU) : płk. Sergiu Junea, płk. Duca Eugen, ppłk. Zaharia Vasile oraz mjr. lejtnat Bucsa Octavian. W spotkaniu uczestniczył również Amb. Krzysztof Paturej – Prezes i inicjator Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce (ICCSS).

Spotkanie było kontynuacją współpracy z Republiką Mołdawii rozpoczętej w czerwcu 2021 roku podczas kilkudniowej wizyty studyjnej mającej na celu wzmocnienie współpracy z polską ochotniczą strażą pożarną. Zwieńczeniem wizyty było uroczyste podpisanie Umowy o Współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Asociatia Pompeliero Volontari Mołdawii.

Umowę zawarto w celu wspierania współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochotniczej straży pożarnej. Głównym założeni zawartego porozumienie jest współpraca w tworzeniu ochotniczych straży pożarnych na ternie Republiki Mołdawii .W celu sprzyjania wymianie dobrych praktyk w zakresie promocji i rozwoju ochotniczych straży pożarnych strona mołdawska i strona polska zobowiązały się promować następujące działania:

  • wymianę informacji z zakresu historii, problematyki i dobrych praktyk organizacji ochotniczych straży pożarnych w Rzeczypospolitej Polskiej lub Republice Mołdawii;
  • dzielenie się doświadczeniem w zakresie rozwijania i pielęgnowania tradycji ochotniczych straży pożarnych;
  • organizowanie wspólnych seminariów i spotkań strażaków ochotników z obu państw;
  • wymianę informacji oraz zbadanie możliwości wzięcia udziału funkcjonariuszy jednej Strony w szkoleniach organizowanych przez drugą Stronę, gdy pierwsza Strona wyrazi takowe zainteresowanie;
  • wymianę obserwatorów podczas ćwiczeń i szkoleń organizowanych przez drugą Stronę;
  • wymianę publikacji, raportów i dokumentów normatywnych regulujących organizację i promocję działalności ochotniczej straży pożarnej.

Umowę podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim i angielskim. Podpisy pod porozumieniem złożyli: szef Głównego Inspektoratu ds. Sytuacji Kryzysowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawii (IGSU) Generał Mihail Harabagiu oraz Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak.

Jest to już trzecie porozumienie o współpracy ze strażą pożarną zza wschodniej granicy. Pierwszym było podpisane 29 marca 2022 r. Memorandum o Współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka i Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych reprezentowaną przez Gen. Serhiya Kruka.

Drugie z nich podpisano 4 maja 2022 roku podczas uroczystych obchodów Dnia Świętego Floriana w Wilnie. Bliźniaczą do mołdawskiej Umowę o Współpracy pomiędzy Polską i Litwą podpisali Dyrektor Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej Saulius Greičius oraz Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak.