Sejmowa Podkomisja stała do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych na posiedzeniu 23 marca br. obradowała na temat założeń rządowego programu wsparcia młodzieżowych drużyn pożarniczych. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski, przewodniczący Zespołu do spraw przygotowania rządowego projektu wsparcia MDP, który został powołany 30 września 2021 roku zrządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.
Minister Rzymkowski poinformował, że stan prac nad Programem został zrealizowany w 90%, pozostały do ustalenia kwestie formalno-finansowe a także sposoby wdrożenia wszystkich rozwiązań.
Pełna nazwa Programu to: Rządowy Program Wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Bezpieczeństwo mojej gminy – historia, teraźniejszość, przyszłość”. Głównym celem Programu jest: wzmocnienie roli młodzieżowych drużyn pożarniczych, w szczególności w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz rozwój ww. drużyn w zakresie przygotowania do pełnienia funkcji strażaka OSP lub PSP w dorosłym życiu.
Cele szczegółowe obejmują:
— upowszechnienie dostępu dzieci i młodzieży do młodzieżowych drużyn pożarniczych jako miejsca przygotowania do pełnienia funkcji strażaka OSP lub uzyskania kompetencji pozwalających na wstępowanie do PSP po osiągnięciu pełnoletności,
— kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, w tym wzmacnianie szacunku do symboli narodowych, historii i tradycji lokalnych społeczności,
— wykreowanie u dzieci i młodzieży postaw altruistycznych i empatycznych,
— zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami pierwszej pomocy oraz właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożeń,
— zapoznanie dzieci i młodzieży z historią gminy/powiatu/regionu w powiązaniu z historią lokalnych OSP,
— zainteresowanie dzieci i młodzieży aktywnościami uwzględniającymi specyfikę zadań MDP,
— zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcanie młodych ludzi do pracy w służbach ratowniczych,
— zdobywanie umiejętności w zakresie postępowania w trudnej sytuacji.
Odbiorcami Programu będą:
— dzieci i młodzież, członkowie MDP,
— dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, uczestnicy działań podejmowanych w ramach Programu, a niebędący członkami MDP,
— opiekunowie grup MDP.
Przewidywany zakres zadań:
— podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP w dziedzinie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia, bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej,
— propagowanie przepisów przeciwpożarowych i BHP,
— rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki (w tym udział w zawodach sportowo-pożarniczych, turniejach i innych),
— organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku.
Na realizację Programu przewidziano środki z budżetu państwa w wysokości 400 mln zł. Z tej kwoty wyodrębnione zostaną środki na organizację obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, Turnieju Wiedzy Pożarniczej wraz z kampaniami społecznymi, kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz obsługę Programu w KG PSP.
Każda z MDP otrzyma możliwość uzyskania dotacji na poziomie do 54 000 zł.
Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny poinformował, że budżet Programu zostanie pomniejszony o te zadania, które są w trakcie realizacji m.in. Turniej Wiedzy Pożarniczej.
Komenda Główna kierując się doświadczeniami z 2020 i 2021 roku podjęła decyzję o dofinansowaniu udziału członków MDP w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych. Przewiduje się udział w tej formie wypoczynku około 5,5 tys. dzieci i młodzieży. W ramach dotacji przewiduje się kwotę 145 zł za każdy dzień, przy założeniu, że obóz będzie trwał od 7 do 14 dni i dofinansowanie nie przekroczy 50% kosztu.
Przewidziano również finansowanie szkoleń dla opiekunów MDP w kwocie 1 500 zł na jedno takie szkolenie. W Programie uwzględniono finansowanie szkoleń w zakresie KPP dla członków MDP w wieku 17 lat.
Nadbryg. Adam Konieczny wskazał operatorów dotacji. Część środków w ramach pierwszego programu będzie obsługiwana przez system obsługi dotacji KG PSP. W harmonogramie przygotowań uwzględniono termin rozpoczęcia naboru wniosków w końcu kwietnia tego roku, wnioski będą przyjmowane do 20 maja br. Przewiduje się, że środki finansowe w Programie zostaną uruchomione w pierwszej połowie czerwca. Wnioski dotyczące zadań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym będą składane do wojewodów.
Uwzględnione zostały koszty organizacji zawodów sportowo-pożarniczych, na poziomie gminy będzie to 5 tys. zł dofinansowania, natomiast na poziomie powiatu 10 tys. zł.
Finansowanie przedsięwzięć będzie na poziomie do 100% z wyłączeniem obozów szkoleniowo-wypoczynkowych.
Minister Tomasz Rzymkowski potwierdził, że dysponentem kwoty przewidzianej w Programie jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, poprzez swoich operatorów. W ramach dofinansowania będzie można zakupić różnego rodzaju wyposażenie, sprzęt szkoleniowy, materiały edukacyjne oraz umundurowanie dla członków MDP, wachlarz możliwości jest szeroki, jako środki niekwalifikowane wskazano zakup nieruchomości oraz środków trwałych.
Program zostanie uruchomiony w momencie opublikowania uchwały Rady Ministrów w tej sprawie.