1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP
 2. Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 3. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 4. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 5. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 6. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione i przyjęte na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
 7. Raport Ochotniczej Straży Pożarnej
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
 9. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 10. Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie: działalności organizacyjno-programowej
 11. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Wyborczej na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 12. Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie wyborów
 13. Plan działalności Ochotniczej Straży Pożarnej uchwalony podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
 14. Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP /dla wybranych delegatów na Zjazd i wskazanych przedstawicieli do Zarządu Oddziału wyższego szczebla

Można wykorzystać także, niżej wymienione wzory druków, jako uzupełniające do przebiegu zebrania :

 1. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Statutowej na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 2. Uchwała nr 3 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie zmian statutu OSP
 3. Wykaz zmian w Statucie OSP
 4. Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Skrutacyjnej na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej
 5. Uchwała walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 6. Sprawozdanie Finansowe OSP – bilans oraz rachunek wyników
 7. Przykładowy przebieg walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP
 8. Uchwała walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Wszystkie druki spakowane (ZIP)

Uchwała w sprawie wzorów druków na zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP