25 maja 2024 roku o godz. 10 w Muzeum Niepodległości odbędzie się konferencja naukowa “Bezpieczeństwo w społeczeństwie niepewności”. Patronatem Honorowym objęli ją: Adam Struzik marszałek woj. mazowieckiego oraz Waldemar Pawlak prezes ZG ZOSP RP.

Jest to kontynuacja corocznych spotkań związanych z Dniem Strażaka. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni eksperci i przedstawiciele instytucji związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (w tym: MSWiA, KG PSP, Związek OSP RP, CNBOP im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie, Akademia Pożarnicza w Warszawie, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, CMP w Mysłowicach) oraz reprezentanci środowisk medialnych. Współorganizatorami konferencji są: Muzeum Niepodległości, Związek OSP RP, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Stowarzyszenie Dziennikarzy im W. S. Reymonta.

W ostatnim czasie narasta zagrożenie naszego bezpieczeństwa w wielu obszarach, od obrony kraju, ratownictwa, ochrony ludności, zagrożeń klimatycznych, żywnościowych po energetyczne i związane z cybeprzestrzenią, nowymi technologiami, komunikacją społeczną. W publicznej narracji jest coraz więcej konfliktu, w społeczeństwie niepewności. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Jak jesteśmy przygotowani jako państwo i społeczeństwo w dobie aktualnych wyzwań stojących przed nami? Bezpieczeństwo to pole współdziałania wszystkich, ponad podziałami. Organizatorzy planują tegoroczną konferencję w gronie ekspertów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz mediów, zwłaszcza mediów publicznych. W porządku spotkania po wystąpieniach Patronów Honorowych przewiduje się wystąpienia wprowadzające: gen. brygadiera dr h.c. Wiesława Leśniakiewicza wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiceprezesa ZG ZOSP RP oraz prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego wybitnego eksperta medialnego, a następnie Gości Honorowych oraz innych przedstawicieli instytucji oraz ekspertów.

Planujemy także podsumować prace nad strategią Florian 2050 – przyjętą na XV Zjeździe Krajowym ZOSP RP oraz związanych z wydawnictwem Analiz Strategicznych Florian 2050 (tomy 1-6 zamieszczone są na stronie Związku OSP RP).