INFORMACJA
w sprawie opracowania wzorcowych Standardów Ochrony Małoletnich w OSP

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich organ zarządzający jednostką systemu oświaty, oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni; lub organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Przepisy te wchodzą w życie 15 lutego 2024 r. Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ciążyć będzie także na OSP, w których są MDP lub DDP. Wynikać to będzie z brzmienia art. 22b ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Standardy ochrony małoletnich mają być wprowadzone w tych podmiotach w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie przepisu, a więc do 15 sierpnia 2024 r. [art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)].

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przewidywał, że opracuje dla OSP wzorcowe standardy ochrony małoletnich. Jakkolwiek art. 22c ustawy określa co trzeba uwzględnić w standardach to ZOSP RP wstrzymywał się z opracowaniem wzorcowych standardów do czasu ukazania się wytycznych do opracowania standardów. Przygotowanie wytycznych do opracowania standardów leży w kompetencjach Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich, który ma działać przy Ministrze Sprawiedliwości (art. 22s ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich).

Procedura powołania członków Zespołu do Sprawa Ochrony Małoletnich została wszczęta przez Ministra Sprawiedliwości 8 listopada 2023 r. Poniżej link:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-rozpoczeciu-procedury-powolywania-czlonkow-zespolu-do-spraw-ochrony-maloletnich

Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich, jak dotąd, nie został powołany. Nie możemy więc liczyć, by do 15 lutego 2024 r. Zespół ten wytyczne przygotował. Dlatego ZOSP RP podjął szybkie prace nad opracowaniem wzorcowych Standardów, tak by na początku lutego 2024 r. mogły być one udostępnione OSP (m.in. na stronie internetowej Związku).

Władzą uprawnioną do wprowadzenia standardów będzie Zarząd OSP.

Krzysztof M. Miazga

adwokat