Kończący się 2023 rok był okresem wszechstronnej współpracy strażaków w ramach CTIF (Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów). Odnosi się to w szczególności do współpracy w ramach Komisji Historycznej CTIF. Doroczne spotkanie komisji odbyło się dniach 10 – 14 października 2023 r. w niemieckim Zittau. Zittau jest punktem łączącym Niemcy, Polskę i Czechy. Spotkanie składało się z dwóch części: 26. posiedzenia Komisji Historycznej CTIF oraz 30. Sympozjum Historycznego CTIF pod tytułem „Muzea pożarnictwa i izby tradycji pożarniczej”.

Do udziału w posiedzeniu komisji zostali zaproszeni  przedstawiciele polskiego pożarnictwa, tj. ze Związku OSP RP dr hab. Władysław Tabasz prof. ucz. oraz z Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Falecki i Paweł Gąsiorczyk  – naczelnicy wydziałów merytorycznych Centralnego Muzeum Pożarnictwa (CMP) w Mysłowicach. Poruszano zagadnienia związane z działaniem komisji, grup certyfikującej muzea CTIF oraz zabytkowe pojazdy. Powitano nowy kraj członkowski – Portugalię. Omówiono działania podejmowane przez przewodniczącego komisji Geralda Schimpfa w ostatnim czasie, a przedstawiciele poszczególnych krajów złożyli raporty z działalności w ich krajach. Ze strony polskiej referat wygłosił Dariusz Falecki z CMP. Przedstawił on historię muzeów strażackich w Mysłowicach, Rakoniewicach, Alwerni, Warszawie, Kotuniu, Przeworsku, Oseredku, Strzelcach Opolskich, Olkuszu, Wolborzu i Niepokalanowie. Natomiast w skład 4-osobowego komitetu wykonawczego Grupy Roboczej wybrano dra Pawła K. Gąsiorczyka z CMP. Uroczyste spotkanie  odbyło się w sali plenarnej Międzynarodowego Centrum Spotkań mieszczącego się w cysterskim klasztorze Marienthal w Ostritz. Po powitaniach gospodarzy i przemówieniach władz CTIF, gospodarze zaprezentowali koncert orkiestry ochotniczej straży pożarnej Berthelsdorf.

Miłym akcentem ze strony polskiej było wręczenie podczas gali medalu  „Strażacka Gwiazda Podkarpacia” od  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dla Christiana Fastla z Austrii. Medal jest wyrazem uznania za współpracę międzynarodową pomiędzy Polską i Austrią i osobisty wkład wyróżnionego. Dr Christian K. Fastl, ur. w 1978 roku w Mödling w Dolnej Austrii, jest m.in. muzykologiem, asystentem naukowym w Komisji Badań nad Muzyką Austriackiej Akademii Nauk, ale także bibliotekarzem, funkcjonariuszem straży pożarnej, ratownikiem ochotnikiem i jednocześnie członkiem Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Badania Historii Straży Pożarnych i Ochrony Przeciwpożarowej CTIF). W 2022 roku wydał pracę pod tytułem „Auszeichnungen für die österreichischen Feuerwehren. Unter Berücksichtigung von Südtirol und der Länder der ehemaligen k. u. k. Monarchie”, która ukazała się Wiedniu pod redakcją Christiana K. Fastla i Floriana Hella przy współpracy Roberta Gründlingera. W stworzeniu opracowania dotyczącego historii austriackich odznaczeń strażackich uczestniczyło 16 autorów z Austrii, Niemiec, Chorwacji i Polski. W tym dr Paweł K. Gąsiorczyk z Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, który napisał we wspomnianej publikacji podrozdział o galicyjskich odznaczeniach, m.in. o Gwieździe Pamiątkowej Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Oficjalna prezentacja książki miała miejsce w Wiedniu.

W ramach zjazdu uczestnicy zapoznali się ze specyfiką społeczno-gospodarczą „Trójkąta Granicznego” rejonu: Zittau (Niemcy), Porajów (Polska) i Hradek nad Nissou (Czechy), a prezentacja tematyczna odbyła się w sali ratuszowej w Libercu.  Kolejny zjazd  odbędzie się w 2024 r. w Atenach. Istotnym faktem jest, że uczestnicy z Polski zaproponowali aby w 2026 r. gospodarzem sympozjum było Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach we współpracy z Komisją ds. działalności naukowej, kulturalno-społecznej, dokumentacyjnej i historycznej przy Zarządzie Głównym Związku OSP RP. Propozycję przyjęli życzliwie tegoroczni uczestnicy sympozjum.

Na załączonych fotografiach kolejno: sala obrad sympozjum, pamiątkowe fotografie uczestników sympozjum, dr Christian Fastl z Austrii wyróżniony „Strażacką Gwiazdą Podkarpacia” oraz koncert orkiestry ochotniczej straży pożarnej Berthelsdorf. Photos by Luc Faes, vice president of CTIF.  Zdjęcia: Luc Faes, viceprezydent  CTIF.