Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 31 ze zm.) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

W związku z powyższym przepisem OSP w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności, o której mowa wyżej jest obowiązana do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

W praktyce tego rodzaju sytuacja będzie występowała w przypadku powierzania jakiejkolwiek działalności związanej z szeroko pojętą opieką nad dziećmi np. opieka nad członkami MDP, działania podejmowane w związku z wypoczynkiem, zawodami, konkursami dla dzieci i młodzieży oraz wszelkie inne formy pracy z małoletnimi.

Instrukcja w jaki sposób uzyskać tego rodzaju informacje został zamieszczona na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod niżej podanym adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogolne-informacje-o-rejestrze-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym

Dostęp do tej informacji jest nieodpłatny.

Należy również wspomnieć o wyjątku od art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym znajdującym się w art. 21 ust. 2-3 niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 2-3 ustawy wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane przed dopuszczeniem do działalności, o której mowa w ust. 1, rodziny małoletniego lub osoby znanej rodzicom małoletniego osobiście i wykonywanej w stosunku do własnych małoletnich dzieci lub małoletnich dzieci znajomych. Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku oraz wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Podsumowując, OSP nie jest zobowiązana do uzyskania informacji, czy dane osoby dopuszczonej do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, jeżeli w konkretnej sytuacji zaistniał przypadek z art. 21 ust. 2.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
24 III 2023 r.