Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2509) twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzenia nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Jako formą korzystania z utworu, za którą jego twórcy, bądź organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (np. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS), która działa w imieniu twórcy, należy się wynagrodzenie jest publiczne wykonanie (odtwarzanie) utworów (art. 50 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Podmiotem zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia twórcy i jednocześnie zobowiązanym do zawarcia stosownej umowy licencyjnej uprawniającej go do korzystania z określonych utworów na określonym polu eksploatacji jest ten, kto np. wykonuje (odtwarza) dane utwory.

W interesującym nas wypadku Ochotnicza Straż Pożarna, która wynajmuje pomieszczenia swoich strażnic na urządzenie różnego rodzaju imprez i przy tym, w ramach zawieranej umowy z organizatorem danej imprezy, nie zobowiązuje się do dodatkowych świadczeń (np. zapewnienia udziału zespołu muzycznego) nie ma prawnego obowiązku zawierania umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Obowiązek taki ciąży na organizatorze imprezy (o ile oczywiście w jej trakcie są np. wykonywane, odtwarzane utwory muzyczne).

Jedynie z ostrożności, godne polecenia jest zawieranie w umowach dotyczących wynajmowania pomieszczeń na urządzanie imprez zapisów o obowiązku organizatora imprezy do zawarcia stosownej umowy uprawniającej go do legalnego wykonywania, rozpowszechniania utworów chronionych przepisami prawa autorskiego.

Art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje odpowiedzialność karną, ale dla tego kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystycznego wykonania itp.

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
13 III 2019 r.

zaktualizował
24 III 2023 r.