W piątek, 10 lutego 2023 roku o godzinie 12:00 Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Waldemar Pawlak, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP gen. brygadier w st. spocz. dr h.c. Wiesław Leśniakiewicz oraz Prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) Krzysztof Paturej wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Ukrainy i Niemiec. Stronę ukraińską reprezentowała Mariia Tyshchenko – Prezes NGO “PORUCH”. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych: Albrecht Broemme – Prezes Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit, ZOES (Forum Przyszłości Bezpieczeństwa Publicznego) oraz Tankred Beume – Kierownik działu reagowania kryzysowego, Stowarzyszenie CADUS.

Spotkanie było kontynuacją współpracy między partnerami z Polski, Niemiec i Ukrainy na rzecz stworzenia międzynarodowego programu pomocy Ukrainie. Zwieńczeniem wizyty było uroczyste podpisanie Memorandum o Współpracy (MoU) na rzecz rekonstrukcji i wsparcia społeczności lokalnych na Ukrainie w zakresie umocnienia bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, ochrony środowiska i klimatu oraz rozwoju lokalnych centrów integracji europejskiej.

Podpisanie niniejszego Memorandum ułatwi i rozszerzy współpracę pomiędzy partnerami porozumienia w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, którymi są:

  • zainicjowanie rozwoju programu dla całej Ukrainy w zakresie rekonstrukcji i wsparcia społeczności lokalnych w obszarach: bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, ochrony środowiska i klimatu oraz rozwoju lokalnych centrów integracji europejskiej;
  • wsparcie lokalne społeczności ukraińskiej w dostosowaniu prawa krajowego i regulacji dotyczących rozwoju samorządu, lokalnej ochrony i ochotniczych straży pożarnych, a także ochrony środowiska, zgodnie z europejskimi standardami i najlepszymi praktykami;
  • organizowanie ochotniczych straży pożarnych, wraz z potencjałem technicznym, wprowadzenie certyfikowanego systemu szkoleń i ćwiczeń opartego na modelu “szkolenie trenerów”;
  • podniesienie poziomu świadomości społecznej i zwiększania zaangażowania lokalnych społeczności ukraińskich w działania na rzecz ochrony klimatu i ekologicznej Europy;
  • wprowadzenie europejskich rozwiązań w zakresie poziomów bezpieczeństwa w obiektach o wysokim i zwiększonym ryzyku wypadków przemysłowych.

Uczestnictwo w realizacji i rozwoju programu jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym rządów, organizacji międzynarodowych, przemysłu, środowisk akademickich, lokalnych społeczności, społeczeństwa obywatelskiego oraz biznesu.

Jest to już czwarte, w ciągu ostatniego roku, porozumienie o społeczno-strażackiej współpracy międzynarodowej podpisane i realizowane przez Związek OSP RP.