14 stycznia 2023 r. w Warszawie i Wieluniu odbyła się wideokonferencja dotycząca przygotowań do wydania drugiego tomu Słownika Biograficznego Polskich Strażaków. Przewodniczył jej prof. Tadeusz Olejnik. Uczestniczyli w niej członkowie Rady Naukowej. Wydanie planowane jest w tym roku. W tej chwili są opracowywane biogramy ze wszystkich województw kraju.

Otwierając spotkanie prof. T. Olejnik jako przewodniczący Rady podkreślił wagę przygotowywanego dzieła: Pierwszy tom i następne będą stanowić doniosłe, wielotomowe dzieło   poświęcone dziejom strażaków polskich. Pamięć o ludziach, którzy kładli podwaliny pod rozwój ruchu strażackiego w latach niewoli narodowej, walczyli o niepodległość ojczyzny, poświęcali swoje zdrowie i życie  uczestnicząc w działaniach ratowniczych, ginęli w czasie wojny  na polu walki i w obozach koncentracyjnych –  nie pójdzie w zapomnienie. Biogramy pokazują jak wielkie było i jest zaangażowanie strażaków w budowę wielkiej narodowej wspólnoty jaką jest niepodległa Rzeczpospolita.

Sekretarz Rady i redaktor naczelny dr Marian Zalewski poinformował o aktualnym stanie prac i wnioskach zmierzających do wydania kolejnego tomu na wysokim poziomie edytorskim i merytorycznym.

Prof. Władysław Tabasz zasygnalizował wagę przybliżenia postaci strażaków, którzy zginęli niosąc pomoc innym, nawet jeżeli mamy problemy z materiałami źródłowymi.  Dr Zdzisław Zasada oraz dr Krzysztof Latocha zaprezentowali potrzebę przestrzegania i kontynuowania  przyjętych zasad opracowania biogramów. Pisząc biogram  odwołujemy się do szerszych źródeł, publikacji, opowiadań i dokumentacji będących także w dyspozycji osób bliskich postaci prezentowanej. Pokazujmy osoby o niekwestionowanych zasługach dla ruchu strażackiego.

Maria Smoleń oraz Małgorzata Judasz zaakcentowały potrzebę oryginalności procesu twórczego autorów biogramów. Ważne jest także aby Słownik był szeroko rozpowszechniony i  obecny w Związku oraz w wielu bibliotekach. To wymaga  jego większego nakładu.

Prof. Tadeusz Pilch podkreślił znaczenie prac wydawniczych Związku w ostatnich latach. To buduje nową jakość organizacji. Jest szczególnie ważne dzisiaj gdy trzeba budować i umacniać więzi społeczne, przeciwdziałać zjawiskom podziałów. Strażak jest na pierwszym miejscu popularności i aprobaty społecznej. Tym bardziej strażacka aktywność i dokonania powinny być szeroko prezentowane tak jak to Związek OSP RP stara się czynić -podkreślił prof. T. Pilch.

Rada wyraziła nadzieję, że w pracę służącą upamiętnieniu strażaków włączą się wszystkie instancje Związku. Nadal aktualny jest apel  prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka zaprezentowany na łamach Strażaka (Strażak wydanie specjalne 2018 r. str.15) skierowany do kronikarzy, muzealników, historyków, dokumentalistów ruchu strażackiego: Weźmy sobie inicjatywę do serca, jesteśmy to winni naszym poprzednikom w strażackim ochotniczym dziele.

 

W sprawach dotyczących Słownika, zwłaszcza nowych biogramów, podajemy  adres do  korespondencji: ZG ZOSP RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem Słownik Biograficzny, tel. sekretariat 22 509-50-52, e-mail: zg@zosprp.pl   a także mail do red. naczelnego: marian.zalewski@zg.zosprp.pl

Słownik biograficzny polskich strażaków, tom 2. – Wytyczne

MZ