Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi minionej kadencji. Szeroką informację o działalności Oddziału Wojewódzkiego przedstawił prezes ZOW ZOSP RP Andrzej Borowski, który ponownie został wybrany na pełnioną dotychczas funkcję.

Zjazd delegatów Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na Opolszczyźnie odbył się 28 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie. Spotkanie otworzył prezes ustępującego Zarządu Andrzej Borowski. Przewodniczącym Zjazdu został Artur Gallus, a sekretarzem obrad Norbert Waliczek.

W Prezydium Zjazdu zasiedli: prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, prezes Andrzej Borowski, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski, poseł na Sejm i członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków Ryszard Galla, burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, komendant wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk. Wśród gości byli również: członek Prezydium ZG ZOSP RP Adam Nowak, wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski, kapelan wojewódzki strażaków ks. Tomasz Józkowicz, prezesi oddziałów powiatowych ZOSP RP, komendant powiatowy PSP w Krapkowicach bryg. Rafał Bisowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok.

Zebrani uczcili minutą ciszy strażaków, którzy w trakcie minionej kadencji odeszli na wieczną służbę. A po powołaniu komisji zjazdowych uhonorowano zasłużonych strażaków i działaczy. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczeni zostali: Ludwik Bogdanowicz z powiatu kluczborskiego, Mirosław Borkowski i Konrad Kachel z powiatu opolskiego ziemskiego. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza wyróżniono druhów Joachima Wojtalę z powiatu krapkowickiego i Krystiana Baldego z powiatu opolskiego ziemskiego. Aktu dekoracji dokonali prezesi Waldemar Pawlak i Andrzej Borowski. Minister edukacji narodowej nadał Medal Komisji Edukacji Narodowej Tomaszowi Golaszowi, który wręczyli wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski oraz wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP Teresa Tiszbierek.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za lata 2017‒2022 przedstawił dotychczasowy prezes Andrzej Borowski, który podkreślił nieocenioną pomoc samorządów gminnych i samorządu województwa opolskiego.

Na terenie Opolszczyzny działa 525 OSP, w tym 169 w ramach KSRG. Nieznacznie spadła liczba członków ogółem, podobnie jak uprawnionych do działań ratowniczych. Województwo rejestruje natomiast coraz wyższy udział procentowy kobiet w szeregach OSP, który oscyluje od 10 do 12 proc. i jak podkreślono w sprawozdaniu, jest on wyższy niż w innych województwach. Wzrasta także liczba ochotniczych straży pożarnych włączanych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w roku 2017 było ich 158. Według danych z 2021 roku ochotnicze straże pożarne spoza KSRG dysponują 409 pojazdami, 382 to samochody ratowniczo-gaśnicze, a 327 to samochody specjalne. W latach 2017‒2022 prezes i wiceprezesi ZOW ZOSP RP Woj. Opolskiego wręczyli ochotniczym strażom pożarnym 17 sztandarów.

Zmniejszyła się liczba młodzieżowych drużyn pożarniczych. W 2017 roku działało ich 397 (4837 członków, w tym: dziewcząt 1812, chłopców 3025), a cztery lata później 366 (4652, w tym: dziewcząt 1834, chłopców 2818).

Ciekawie rysują się statystyki dotyczące zdarzeń i wyjazdów OSP do działań. O ile w roku 2017 zanotowano ich 10 923, o tyle w roku 2021 było ich już 16 814.

Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP złożył druh Alfred Sokół, a Sądu Honorowego druh Stanisław Czepiel. Głos zabrali także goście.

Zjazd jednogłośnie przegłosował wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Przyjęto również składy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Gdy członkowie udali się do osobnej sali w celu ukonstytuowania się Zarządu, zgłoszone zostały dwie kandydatury do funkcji prezesa, druhowie: Andrzej Borowski i Tomasz Olejnik. Wybuchła burzliwa dyskusja pomiędzy zwolennikami kandydatów. W wyniku tajnego głosowania większością głosów 16 do 13 na prezesa kolejnej kadencji ZOW ZOSP RP Woj. Opolskiego wybrano Andrzeja Borowskiego.

Prezydium i Zarząd OW ZOSP RP Woj. Opolskiego: prezes Andrzej Borowski, wiceprezesi – Artur Gallus, Sylwester Lewicki, Henryk Seruga, Arnold Joszko, sekretarz Norbert Waliczek, skarbnik Joachim Wojtala, członkowie Prezydium – Joachim Wojtala, Teresa Tiszbierek, Kazimiera Tchórzewska, Tomasz Olejnik, Paweł Poliwoda, Dariusz Kulawinek, Józef Roden, Michał Klimek, Ryszard Galla, Piotr Cierpisz, Tomasz Głuszek, Hubert Kubanek, Lucjan Kędzia, Radosław Matysik, Sylwester Łucki, Stanisław Czepiel, Józef Łuczków, Wojciech Wiecha, Leonard Pietruszka, Marek Elis, Andrzej Gajewski, Jan Bogusz, Dariusz Gieroń.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący Alfred Sokół, wiceprzewodniczący Marek Stefanides, sekretarz Michał Sobania, członkowie – Jarosław Zalewski i Kazimierz Abel.

Sąd Honorowy: przewodniczący Krzysztof Latocha, wiceprzewodniczący – Grzegorz Kamiński i Rafał Kulik, sekretarz Tomasz Topornicki, członek Tomasz Golasz.

Wybrano także przedstawicieli do Zarządu Głównego Związku oraz delegatów na XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP.