W województwie warmińsko-mazurskim współpraca Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej mocno opiera się na samorządzie. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego podczas V Zjazdu otrzymał absolutorium za minioną kadencję, a na kolejną prezesem ponownie wybrano Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa.

Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbył się 29 maja w Auli Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Ciekawostką, na którą zwrócił uwagę płk poż. w stan. spocz. druh Stanisław Mikulak, jest fakt, że 60 lat wcześniej, w ówczesnym Komitecie Wojewódzkim PZPR, który mieścił się w budynku obok, odbył się II Zjazd Związku OSP Okręgu Olsztyńskiego.

Działalność Zarządu w kadencji 2017‒2022 nakreślił jego prezes Gustaw Marek Brzezin. Obecnie w województwie działa 528 OSP, z których 204 włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zrzeszających ponad 17 tys. druhen i druhów. Szczegółowe sprawozdania złożyli również: Andrzej Abako (Komisja ds. Kobiet i Młodzieży), Władysław M. Świeczkowski (Komisja Historyczna), Grzegorz Matczyński (dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP), Marian Gołębiewski (Komisja Rewizyjna Oddziału) i Krzysztof Hanuszewski (Sąd Honorowy Oddziału). Ustępujący Zarząd Oddziału Wojewódzkiego otrzymał jednogłośnie absolutorium od wszystkich delegatów uczestniczących w Zjeździe.

Następnie Zjazd zatwierdził wybór Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w składzie m.in.: prezes Gustaw Marek Brzezin (pow. ostródzki), wiceprezesi: Ryszard Janusz (pow. elbląski), Radosław Król (pow. giżycki), Jacek Protas ( pow. lidzbarski), Andrzej Ochlak (pow. nowomiejski), Sylwia Jaskulska (przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego) oraz sekretarz Grzegorz Matczyński (pow. olsztyński).

Oprawę muzyczną zjazdu zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Płośnicy.