V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego odbył się 20 maja 2022 r. na terenie Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Obrady zjazdu poprzedził koncert orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej Gomulin gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski.

Rozpoczęcia zjazdu dokonał ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego druh Jan Ryś. Zebrani po wprowadzeniu sztandaru, który wystawił powiat łódzki wschodni w składzie: Marek Muras, Rafał Ślązak, Szymon Muras oraz odegraniu hymnów, uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy w okresie mijającej kadencji odeszli na wieczną służbę.

Przewodniczącymi zjazdu zostali druh Artur Sterna (pow. sieradzki) i druh Roman Figiel (pow. pabianicki), natomiast na sekretarza zjazdu został wybrany Jarosław Kasprowicz (pow. zgierski). W prezydium zasiedli również: druh Waldemar Pawlak, nadbryg. Grzegorz Janowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, druhna Monika Łuszkiewicz – delegatka z powiatu wieruszowskiego, druh Marek Duda – delegat z pow. skierniewickiego, druhna Aleksandra Przyworska – członek MDP Rossoszyca z pow. sieradzkiego

Wśród gości zjazdu znaleźli się m.in.:

 • Druh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP
 • Druh Poseł Paweł Bejda – jednocześnie członek ustępujących władz ZOW ZOSP RP
 • Druh Poseł Tadeusz Woźniak- członek ustępujących władz ZOW ZOSP RP i przedstawiciel do składu zarządu nowej kadencji
 • Druh Waldemar Wojciechowski- Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Grzegorz Janowski Łódzki komendant Wojewódzki PSP
 • Pan Marcin Gołębiowski Dyrektor Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego
 • Pan Marcin Szymorek Naczelnik Wydziału Analiz, Kontroli i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego
 • kapelan Adam Stańdo – Kapelan Strażaków woj. łódzkiego
 • Panie i Panowie Starostowie woj. łódzkiego na czele ze Starosta Powiatu Sieradzkiego Panem Mariuszem Bądziorem
 • Panowie Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. łódzkiego na czele z Panem Komendantem Powiatowym PSP w Sieradzu st. bryg. Radosławem Jadwiszczakiem
 • Druh Wiesław Golański – Dyrektor WUS Brzeziny
 • Pani Małgorzata Olkowicz- Dyrektor Brandbull POLSKA S.A.
 • przedstawiciele mediów z terenu woj. łódzkiego oraz miesięcznika STRAŻAK

Ważnym punktem zjazdu było wręczenie Medali i Odznaczeń dla zasłużonych druhów z terenu Województwa Łódzkiego. Krzyżem Rycerskim za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia, uhonorowani zostali :

 • Druh Tadeusz Damaz – pow. rawski mazowiecki
 • Druh Krzysztof Franczyk pow. bełchatowski

W uznaniu działalności na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i ich Związku wyróżnieni zostali:

Złotym Znakiem Związku :

 • Druhna Anna Wacławek – pow. łowicki
 • Druh Urszula Pietruszewska – pow. skierniewicki
 • Druh Andrzej Marjański – pow. brzeziński

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza:

 • Druh Krzysztof Jakubowski – pow. kutnowski
 • Druh Jan Klarecki – pow. bełchatowski
 • ks. Sławomir Galasiński – pow. radomszczański
 • Druh Krzysztof Kowalski – pow. rawski mazowiecki

Odznaką Honorową Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego wyróżnieni zostali druhowie:

 • Druh Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
 • Druh Piotr Wojtysiak – pow. piotrkowski
 • Druh Krzysztof Czułno – pow. brzeziński
 • Druh Włodzimierz Szczepaniak- pow. sieradzki
 • Druh Tadeusz Chmielewski – pow. poddębicki
 • Druh Marek Muras – pow. łódzki wschodni
 • Druh Tadeusz Karcz – pow. piotrkowski
 • Druh Andrzej Weselski – pow. sieradzki
 • Druh Wiesław Moszyński – powiat bełchatowski
 • Druh Henryk Czubaj – pow. radomszczański

Za wzorową, ofiarną i długoletnią pracę społeczną na rzecz Związku OSP RP Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP przekazał pamiątkowe dyplomy dla druhów:

 • Druha Andrzeja Weselskiego – pow. sieradzki
 • Druha Krzysztof Czułno – pow. brzeziński
 • Druha Andrzeja Jędraszka – pow. bełchatowski
 • Druha Józefa Dziemdzieli – pow. zgierski
 • Druha Artura Bagieńskiego – pow. opoczyński

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Jan Ryś dokonał oceny pięcioletniej działalności Związku OSP RP na terenie województwa łódzkiego. Dokonując podsumowania minionej kadencji Prezes stwierdził m.in.: „Z satysfakcją stwierdzam, że strażacy wierni swojej tradycji niosą pomoc i ratunek tam, gdzie jest on potrzebny. Z dumą patrzę na dorobek każdej jednostki OSP i na ludzi, którzy są bezcenną wartością naszego Związku. Dowodem uznania dla naszej bezinteresownej służby jest szacunek, który czujemy na każdym kroku. I za tą służbę dziś dziękuję Wam i proszę o jeszcze, gdyż każdy dzień niesie różnego rodzaju wyzwania i zagrożenia, którym musimy sprostać.”

Szczegółowe sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji 2017-2021 uczestnicy zjazdu otrzymali w materiałach zjazdowych. Sprawozdania złożyli również druh Grzegorz Busiakiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz druh Józef Dziemdziela Przewodniczący Sądu Honorowego OW ZOSP RP woj. łódzkiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Jako kolejni głos zabrali: druh Waldemar Pawlak, druh Paweł Bejda, druh Tadeusz Jacek Woźniak, nadbryg. Grzegorz Janowski, druh Jerzy Olejnik, druh Sylwester Witczak, druh Adam Nowak.

Po zakończeniu dyskusji, w której zabrali głos delegaci oraz zaproszeni goście, odbyło się głosowanie i zjazd udzielił jednomyślnie absolutorium ustępującemu zarządowi.

W uznaniu długoletniej działalności na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego oraz Związku OSP RP, w związku z podjęciem decyzji przez druha Prezesa Jana Rysia o zakończeniu misji przewodzenia strażakom ochotnikom w województwie, członkowie ustępującego zarządu oraz delegaci przekazali pamiątkowy obraz z podziękowaniem dla druha Prezesa i odśpiewali tradycyjne sto lat.

Realizując kolejne punkty porządku obrad delegaci zatwierdzili skład zarządu oddziału wojewódzkiego. Zjazd skorzystał z uprawnienia dokooptowania do składu Zarządu Oddziału przedstawicieli instytucji współpracujących ze Związkiem i wobec pisma Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi dokooptował do składu zarządu nadbryg. Grzegorza Janowskiego Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Tadeusz Karcz
 2. Wiceprezes – Wojciech Pokora
 3. Wiceprezes – Artur Sterna
 4. Wiceprezes – Tadeusz Cisowski
 5. Wiceprezes – Roman Figiel
 6. Wiceprezes – Wojciech Zdziarski
 7. Sekretarz – Andrzej Ruciński
 8. Skarbnik – Henryk Czubaj
 9. Członek prezydium – Krzysztof Durka
 10. Członek prezydium – Janusz Małyszka
 11. Członek prezydium – Janiak Krzysztof
 12. Członek prezydium – Jarosław Jurowski
 13. Członek prezydium – Jan Chojecki
 14. Członek prezydium – Mirosław Belina
 15. Członek                        – Adam Pstrokoński
 16. Członek                        – Leszek Jarząb
 17. Członek                        – Tadeusz Jacek Woźniak
 18. Członek                        – Waldemar Wojciechowski
 19. Członek                        – Sławomir Emanuel
 20. Członek                        – Dariusz Krzewiński
 21. Członek                        – Adam Nowak
 22. Członek                        – Włodzimierz Kapiec
 23. Członek                        – Roman Drozdek
 24. Członek                        – Wojciech Kałużny
 25. Członek                        – Jerzy Braszczyński
 26. Członek                        – Tadeusz Damaz
 27. Członek                        – Marek Stachowiak
 28. Członek                        – Sławomir Janczak
 29. Członek                        – Grzegorz Pietrzyński
 30. Członek                        – Janusz Pietrzak
 31. Członek                        – Grzegorz Janowski

Prezydium ZOW ZOSP RP woj. łódzkiego wyraziło opinię, co do kandydatury Druhny Małgorzaty Pawlik na stanowisko Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. łódzkiego. Członkowie Prezydium jednogłośnie przychylili się do wniosku Prezesa o powierzenie Druhnie Pawlik funkcji dyrektora.

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego:

 1. Grzegorz Busiakiewicz – Przewodniczący
 2. Stanisław Walczak – Wiceprzewodniczący
 3. Paweł Kardas – Wiceprzewodniczący
 4. Ireneusz Sołtysiak -Sekretarz
 5. Jan Dudek – Członek

Skład Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego:

 1. Mieczysław Łuczak – Przewodniczący
 2. Stanisław Wojtasik – Wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Witkowski – Wiceprzewodniczący
 4. Krzysztof Piekarz – Sekretarz
 5. Jakub Świtkiewicz – Członek

Delegaci wybrali również skład delegatów na XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP.

Zjazd przyjął uchwały zatwierdzające podjęte decyzje podczas obrad, a także przyjął program działania na kolejną kadencję w latach 2022-2027.

Na zakończenie zabrał głos nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Druh Tadeusz Karcz, który podziękował za wybór oraz za dotychczasową współpracę, pokładając ufność, że w nadchodzącej kadencji zrealizowane zostaną, w miarę posiadanych możliwości, wszystkie postulaty delegatów na V Zjazd.