Zgodnie z długoletnią litewską tradycją, 4 maja 2022 roku w Wilnie odbyły się uroczyste obchody Dnia Świętego Floriana. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele kierownictwa straży pożarnych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Związek OSP RP reprezentował Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Waldemar Pawlak oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP gen. brygadier w st. spoczynku Wiesław Leśniakiewicz.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.30 Mszą Świętą w intencji strażaków i ich rodzin w Bazylice archikatedralnej św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie. Następnie na Placu Katedralnym odśpiewano hymn Litwy i uczczono minutą ciszy ukraińskich strażaków poległych podczas wojny.

Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda oraz Minister spraw wewnętrznych Litwy Agnė Bilotaitė podziękowali za szlachetną służbę litewskim strażakom oraz złożyli życzenia z okazji święta ich patrona.

Zwieńczeniem obchodów Dnia Strażaka w Wilnie było uroczyste podpisanie Umowy o Współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Departamentem Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Umowę zawarto w celu wspierania współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochotniczej straży pożarnej. Głównym założeni zawartego porozumienie jest współpraca w tworzeniu ochotniczych straży pożarnych na ternie Litwy. W celu sprzyjania wymianie dobrych praktyk w zakresie promocji i rozwoju ochotniczych straży pożarnych strona litewska i strona polska zobowiązały się promować następujące działania:

  • wymianę informacji z zakresu historii, problematyki i dobrych praktyk organizacji ochotniczych straży pożarnych w Rzeczypospolitej Polskiej lub Republice Litewskiej;
  • dzielenie się doświadczeniem w zakresie rozwijania i pielęgnowania tradycji ochotniczych straży pożarnych;
  • organizowanie wspólnych seminariów i spotkań strażaków ochotników z obu państw;
  • wymianę informacji oraz zbadanie możliwości wzięcia udziału funkcjonariuszy jednej Strony w szkoleniach organizowanych przez drugą Stronę, gdy pierwsza Strona wyrazi takowe zainteresowanie;
  • wymianę obserwatorów podczas ćwiczeń i szkoleń organizowanych przez drugą Stronę;
  • wymianę publikacji, raportów i dokumentów normatywnych regulujących organizację i promocję działalności ochotniczej straży pożarnej.

Umowę podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim i litewskim. Podpisy pod porozumieniem złożyli Dyrektor Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej Saulius Greičius oraz Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak.

Jest to kolejne porozumienie o współpracy ze strażą pożarną zza wschodniej granicy. Pierwszym było podpisane 29 marca 2022 r. Memorandum o współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka i Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych reprezentowaną przez Gen. Serhiya Kruka.