V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego przebiegł bardzo sprawnie. Oddano hołd strażakom, którzy odeszli na wieczną służbę, odznaczono zasłużonych, przyjęto sprawozdania organów oraz wybrano nowe władze i delegatów.

Zjazd odbył się 3 kwietnia w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na wstępie prezes ZOW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka Eugeniusz Grzeszczak po kilku słowach otwarcia przypomniał, że nie przez całą kadencję Zarząd pracował w wybranym na poprzednim Zjeździe składzie, ponieważ z naszych szeregów odszedł prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stefan Mikołajczak. Minutą ciszy uczczono druhnę i druhów, którzy udali się na wieczną służbę.

W  imieniu ustępujących władz prezes Grzeszczak zaproponował kandydata na przewodniczącego Zjazdu druha Tadeusza Tomaszewskiego. Kandydatura została przyjęta, tak jak i pozostałych członków Prezydium Zjazdu, zatwierdzono też i rozpoczęto realizację porządku obrad. Zgodnie z nim w kolejnym kroku wybrano członków Komisji Zjazdowych.

Kolejnym punktem było wręczenie medali i odznaczeń, w tym Złotego Znaku Związku OSP RP, Medalu Honorowgo im. Bolesława Chomicza, medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, odznaki honorowej „Semper Vigilant” oraz „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Krzyż Rycerski Za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia z rąk prezesa Waldemara Pawlaka otrzymał Michał Stelter z powiatu chodzieskiego.

W sprawozdaniu z pięcioletniej działalności Zarządu OW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego, którym kierował od 1 czerwca 2019 roku, prezes Grzeszczak na wstępie przytoczył kilka danych statystycznych. Na terenie województwa w ramach Związku OSP RP działają: 32 Zarządy Oddziałów Powiatowych, 214 Zarządów Oddziałów Gminnych, 1796 OSP (w tym 368 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym). Zrzeszonych jest 60 475 druhów, w tym 21 112 z pełnymi uprawnieniami do uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Swoją aktywność w szeregach OSP realizuje 7235 kobiet oraz 12 860 druhen i druhów w 986 drużynach młodzieżowych. Jest też 3712 członków honorowych i 15 544 wspierających.

Przegłosowano udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego i przystąpiono do zatwierdzenia składu nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Następnie nowe władze udały się do prac w osobnych grupach w celu ukonstytuowania.

Prezesem wojewódzkim został Eugeniusz Grzeszczak, wiceprezesami: Krzysztof Grabowski, Grzegorz Marszałek, Andrzej Piaskowski, Tadeusz Tomaszewski i Andrzej Woźnicki, a sekretarzem Piotr Opas. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ustanowiono Romana Rabcewicza, a przewodniczącym Sądu Honorowego Andrzeja Cholewickiego.