AKTUALIZACJA

Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych

II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Regulamin do pobrania

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie: 04-11.12.2021

04.12 – TERMIN ELIMINACJI PISEMNYCH

godzina 9.00 I grupa – uczniowie szkół podstawowych

godzina 11.30 II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

11.12 – TERMIN FINAŁU USTNEGO

godzina 9.00 II grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych (finaliści)

godzina 14.00 I grupa – uczniowie szkół podstawowych (finaliści)

Zgłoszenia do udziału w turnieju
UWAGA: Przed rozpoczęciem rejestracji na platformie OTWP należy zapoznać się z treścią odpowiedniej instrukcji – dla uczestnika bądź opiekuna.

W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt mailowy: ps@zosprp.org.pl

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I grupa link: https://otwp-olapp1.enot.pl/

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW II grupa link: https://otwp-olapp2.enot.pl/
Instrukcja rejestracji uczestników

REJESTRACJA

REJESTRACJA OPIEKUNÓW

https://otwp-olapp1.enot.pl/selfreg – do grupy I – uczniów szkół podstawowych, od 4 klasy

https://otwp-olapp2.enot.pl/selfreg – do grupy II – uczniów szkół ponadpodstawowych
Instrukcja rejestracji Opiekunów

Aby wziąć udział w turnieju należy się zarejestrować do 3 grudnia do godziny 12.00. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który również musi się zarejestrować. Opiekun rejestrując się musi w formularzu dokonać wyboru powiatu. Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna. Każdy uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę lub zgodę rodzica na udział w Turnieju. /oświadczenie uczestnika do pobrania/

Oświadczenie uczestnika

Etap rejestracji uczestnika kończy się zaakceptowaniem/potwierdzeniem przez opiekuna zgłoszenia uczestnika na internetowej platformie edukacyjnej do 3 grudnia do godziny 13.00 po otrzymaniu oświadczenia lub zgody rodzica na udział w Turnieju. Uczestnik ma możliwość wziąć udział w turnieju dopiero po zakończonej rejestracji.

UDZIAŁ

Na podany podczas rejestracji adres e-mail uczestnicy dostaną link aktywacyjny do zalogowania się na internetowej platformie edukacyjnej. Uczestnik musi aktywować konto do 3.12.2021.

Rozpoczęcia testu w dniu 04.12.2021 nastąpi po zalogowaniu na internetowej platformie edukacyjnej. Każdy uczestnik będzie miał 60 minut na jego wypełnienie. Uczestnicy w dniu eliminacji pisemnych mogą zalogować się na platformę edukacyjną między 9.00-9.30 (I grupa) i 11.30-12.00 (II grupa) przy czym możliwość wypełnienia testu dla I grupy kończy się o 10.30 a w grupie II o 13.00.

ETAPY

Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród 3 podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi – 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych – 0 lub 1 punkt.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.

Etap drugi to finał przeprowadzony formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie –max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.

Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej z największą łączną liczbą punktów tylko za odpowiedzi ustne.

Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Turniej odbywa się pod nadzorem Jury, które powoływane jest przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.

WYNIKI

Lista uczestników II etapu konkursu zostanie opublikowana 6.12. Każdy uczestnik finału zostanie powiadomiony na adres podany podczas rejestracji. Każdy finalista zostanie poinformowany o godzinie i zasadach finału ustnego droga elektroniczną.

Lista laureatów OTWP zostanie opublikowana 13.12.21

Zakres tematyczny Turnieju:

Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.
Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.
Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.
Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.
Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
Ochrona ludności.
Ochrona środowiska.
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

Literatura oraz przepisy pomocne w przygotowaniu do OTWP – 2021 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności / aktualizacja w 2021 r.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1123)
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
Ustawa z 23 października 2013 r. Prawo ochrony środowiska. (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 września 2021r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r, w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym 8.IX.2006 r. z późniejszymi zmianami.
Procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Ramowy minimalny standard medycznego wyposażenia zestawu R1.
RATOWNICTWO MEDYCZNE W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM. Warszawa 2021 r.
Europejska Rada Resuscytacji i wytyczne 2020 r.
Skrypt do szkolenia z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji
Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym.
Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Działania na lodzie.
Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
Europejski Zielony Ład – Wikipedia.
Dzieje ochotniczych straży pożarnych. Józef Szaflik